Views
9 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Vymazávanie záznamov

Vymazávanie záznamov (pokračovanie) Rozdelenie záznamu 6 Stlačte t [YES] t . Vymazanie všetkých statických záberov z karty “Memory Stick Duo” V kroku 4 stlačte [ DELETE ALL] t [YES] t [YES] t . b Poznámky • Statické zábery nie je možné po vymazaní obnoviť! • Statické zábery na karte “Memory Stick Duo” s nastavenou ochrannou klapkou do polohy znemožňujúcej zápis (str. 128) ani chránené zábery nie je možné vymazať. z Rady • Do jednej sekcie pre vymazanie môžete zvoliť až 100 statických záberov naraz. • Statický záber môžete vymazať počas jeho zobrazenia pomocou [DELETE] v (OPTION). • Pre súčasné vymazanie všetkých pohyblivých záznamov a statických záberov z karty “Memory Stick Duo” naformátujte kartu “Memory Stick Duo” (str. 73). 1 Zapnite kamkordér a stlačte (HOME). 2 Stlačte (OTHERS) t [EDIT]. 3 Stlačte [DIVIDE]. 4 Zatlačte na pohyblivý záznam, ktorý chcete rozdeliť. Prehrávanie sa pozastaví. 5 Stlačte v mieste, v ktorom chcete rozdeliť pohyblivý záznam na scény. Prehrávanie sa pozastaví. Návrat na začiatok zvoleného pohyblivého záznamu. Presnejšie nastavenie bodu rozdelenia po jeho zvolení pomocou . Stláčaním prepínate medzi prehrávaním a pozastavením. Pre nastavenie hlasitosti stlačte (OPTION) t [VOLUME]. 6 Stlačte t [YES] t . 56

. Editovanie b Poznámky • Po rozdelení nie je možné záznam obnoviť! • Počas editovania záznamu nevyberajte akumulátor, ani neodpájajte AC adaptér. Môžete poškodiť disk. • Túto operáciu je možné vykonať len pri DVD-RW (režim VR) disku so záznamom v kvalite SD (štandardné rozlíšenie). • Aj keď sa rozdelený záznam nachádza v Playliste, záznam sa v Playliste nerozdelí. • Medzi miestom, v ktorom ste stlačili a skutočným miestom, v ktorom sa záznam rozdelí môže vzniknúť nepatrná odchýlka, keďže kamkordér vyberá bod rozdelenia v polsekundových krokoch. Vytvorenie Playlistu (Zoznam položiek pre prehrávanie) Playlist je zoznam s miniatúrami zvolených pohyblivých záznamov. Editovanie alebo vymazávanie scén v Playliste nemá žiadny vplyv na originálne scény zaznamenané na disku. Playlist Slovník (str. 147) Do kamkordéra vložte disk so záznamom. b Poznámky • Túto operáciu je možné vykonať len pri DVD-RW (režim VR) disku so záznamom v kvalite SD (štandardné rozlíšenie). 1 Zapnite kamkordér a stlačte (HOME). 2 Stlačte (OTHERS) t [PLAYLIST EDIT]. 3 Stlačte [ ADD]. 4 Zatlačte na scénu, ktorú chcete zaradiť do Playlistu. Zvolená scéna sa označí značkou . Zatlačte a pridržte prst na zázname na LCD monitore, čím výber potvrdíte. Stlačením obnovíte predchádzajúce zobrazenie. Pokračovanie , 57