Views
7 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Tlač nasnímaných

Tlač nasnímaných záberov (PictBridge-kompatibilná tlačiareň) (pokračovanie) Tlač 1 Zatlačte na statický záber, ktorý chcete vytlačiť. Zvolený záznam sa označí značkou . Zatlačte a pridržte prst na zázname na LCD monitore, čím výber potvrdíte. Stlačením obnovíte predchádzajúce zobrazenie. 2 Stlačte (OPTION), nastavte nasledovné voľby a stlačte . [COPIES]: Nastavenie počtu kópií tlačených statických záberov. Nastaviť môžete až 20 kópií. [DATE/TIME]: Zvoľte [DATE], [DAY&TIME] alebo [OFF] (netlačí sa žiadny dátum/čas). [SIZE]: Zvoľte formát papiera. Ak nechcete meniť nastavenie, pokračujte krokom 3. 3 Stlačte [EXEC] t [YES] t . Znova sa zobrazí zobrazenie pre výber záberu. • Počas zobrazenia na monitore nevykonajte nič z uvedeného. Operácia sa nemusí vykonať správne. – Nepoužívajte prepínač POWER. – Nestláčajte (VIEW IMAGES) – Neodpájajte USB kábel od kamkordéra a tlačiarne. – Nevyberajte pamäťovú kartu “Memory Stick Duo” z kamkordéra. • Ak tlačiareň prestane pracovať, odpojte USB kábel, vypnite tlačiareň, znova ju zapnite a vykonajte celú operáciu od začiatku. • Môžete zvoliť len taký formát papiera, ktorý tlačiareň podporuje. • Pri niektorých modeloch tlačiarní sa môžu spodný, vrchný, ľavý a pravý okraj záberov orezať. Ak tlačíte statické zábery nasnímané s pomerom strán 16:9 (širokouhlý), ľavá a pravá strana záberu sa môže orezať. • Niektoré modely tlačiarní nemusia podporovať funkciu tlače dátumu snímania. Podrobnosti pozri v návode na použitie tlačiarne. • Nie je možné zaručiť tlač záberov, ktoré boli nasnímané iným než týmto kamkordérom. • Statické zábery väčších veľkostí súboru ako 2 MB alebo väčších rozmerov ako 2304 × 1728 pixelov nasnímaných iným zariadením nie je možné tlačiť. z Rady • PictBridge je priemyselný štandard zavedený asociáciou Camera & Imaging Products Association (CIPA). Po pripojení tlačiarne priamo k digitálnemu kamkordéru alebo fotoaparátu môžete jednoducho tlačiť zábery aj bez použitia PC, bez ohľadu na model a výrobcu. • Statický záber môžete vytlačiť, keď ho zobrazíte pomocou [PRINT] v (OPTION). Dokončenie tlače Stlačte v zobrazení pre výber záberu. b Poznámky • Pozri tiež návod na použitie tlačiarne. 64

Používanie záznamového média Používanie záznamového média Kategória (MANAGE DISC/MEMORY) Táto kategória umožňuje používať disk alebo kartu “Memory Stick Duo” na rôzne účely. Kategória MEMORY) (MANAGE DISC/ Prehľad položiek FINALIZE Disk môžete upraviť za účelom prehrávania v iných zariadeniach jeho uzatvorením (str. 66). DISC SELECT GUIDE Kamkordér vám poradí najvhodnejší disk pre daný účel (str. 71). FORMAT Môžete formátovať a používať disk znova (str. 72). FORMAT Môžete formátovať a používať kartu “Memory Stick Duo” znova (str. 73). UNFINALIZE Disk môžete znova otvoriť a snímať naň ďalší záznam (str. 74). DISC INFO Môžete zobraziť informácie o disku (str. 75). 65