Views
5 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Vymazanie všetkých

Vymazanie všetkých scén z disku (Formátovanie) Formátovanie disku 3 Vložte disk, ktorý chcete formátovať. Disk so záznamom môžete naformátovať a vytvoriť tak z neho nový disk vhodný na opätovné použitie. Formátovanie vymaže všetky údaje na disku. Kapacita naformátovaného disku sa obnoví na pôvodnú veľkosť. DVD-R/DVD+R DL disk nie je možné formátovať. Vymeňte disk za nový. Po naformátovaní uzatvoreného disku Formátovanie vymaže všetky záznamy na uzatvorenom disku. Na monitore sa zobrazí jedna z nasledovných ikon alebo , disk však nie je potrebné znova uzatvoriť pred jeho prehrávaním v prehrávači kompatibilnom s formátom AVCHD.* Fomátovanie disku nasnímaného v kvalite SD (štandardné rozlíšenie) • V prípade DVD-RW (režim VIDEO) disku sa disk znovu otvorí a aby ho bolo možné prehrávať v inom zariadení, je potrebné ho znova uzatvoriť. • V prípade DVD-RW (režim VR)/ DVD+RW disku sa pri formátovaní vymažú všetky záznamy z disku. Na monitore sa zobrazí jedna z nasledovných ikon alebo , disk však nie je potrebné znova uzatvoriť pred jeho prehrávaním v iných zariadeniach.* * Ak chcete vytvoriť Menu disku (Menu DVD disku) na DVD+RW disku, uzatvorte disk znova (str. 66). 1 Pripojte AC adaptér do konektora DC IN na kamkordéri a do elektrickej zásuvky. 4 Stlačte (HOME). 5 Stlačte (MANAGE DISC/ MEMORY) t [ FORMAT]. b Poznámky • Hlásenie na monitore bude odlišné, ak sa disk pri poslednom formátovaní naformátoval do kvality SD (štandardné rozlíšenie). Vykonávajte zobrazované pokyny. 6 Stlačte [YES]. Pre snímanie v kvalite SD (štandardné rozlíšenie) stlačte [SD]. b Poznámky • Uprostred disku nie je možné zmeniť formát záznamu. • Podrobnosti o formáte AVCHD/DVD pozri na str. 14. 7 Na monitore stlačte želanú voľbu. Disk sa naformátuje podľa zvolenej kvality záznamu a režimu. Po dokončení formátovania môžete snímať na disk. 72 2 Zapnite kamkordér.

Používanie záznamového média Formátovanie disku nasnímaného v kvalite SD (štandardné rozlíšenie) • Pri DVD-RW disku zvoľte formát záznamu, režim VIDEO alebo VR (str. 17). • Pri DVD+RW disku zvoľte pomer strán ([16:9 WIDE] alebo [4:3]). b Poznámky • Kamkordér napájajte z AC adaptéra, aby sa náhodou uprostred formátovania nevypol z dôvodu vybitia akumulátora. • Počas formátovania kamkordér nevystavujte vibráciám a nárazom, ani neodpájajte AC adaptér. • Pri formátovaní obojstranného disku musíte naformátovať každú stranu disku. Každú stranu môžete naformátovať do iného režimu a kvality záznamu. • V prípade DVD+RW disku so záznamom v kvalite SD (štandardné rozlíšenie) nie je možné uprostred záznamu zmeniť pomer strán. Pre zmenu pomeru strán znova naformátujte disk. • Nie je možné formátovať disk, ktorý má nastavenú ochranu na inom zariadení. Zrušte nastavenie ochrany na zariadení, kde bola nastavená a potom disk naformátujte. Formátovanie karty “Memory Stick Duo” 4 Stlačte (MANAGE DISC/ MEMORY) t [ FORMAT]. 5 Stlačte [YES] t [YES]. 6 Po zobrazení [Completed.] stlačte . b Poznámky • Vymažú sa aj statické zábery s nastavenou ochranou na inom zariadení. • Počas zobrazenia [Executing...] na monitore nevykonajte nič z uvedeného: – Nepoužívajte prepínač POWER ani iné tlačidlá. – Nevyberajte kartu “Memory Stick Duo”. Formátovanie vymaže všetky záznamy na karte “Memory Stick Duo”. 1 Zapnite kamkordér. 2 Do kamkordéra vložte kartu “Memory Stick Duo”, ktorú chcete naformátovať. 3 Stlačte (HOME). 73