Views
8 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

78 MOVIE SETTINGS

78 MOVIE SETTINGS (Položky pre snímanie pohyblivého záznamu) Stlačte 1 a potom 2. Ak sa položka nezobrazí, stláčaním v/V prepnite stránku. Spôsob nastavenia (HOME MENU) t str. 76 (OPTION MENU) t str. 88 Výrobné nastavenia sú označené značkou B. HD REC MODE Pre snímanie pohyblivého záznamu v kvalite HD (vysoké rozlíšenie) môžete zvoliť režim záznamu zo 4 úrovní. HD HQ+ Snímanie v režime najvyššej kvality. (AVC HD 12M (HQ+)) HD HQ Snímanie v režime vysokej kvality. (AVC HD 9M (HQ)) B HD SP Snímanie v režime štandardnej kvality. (AVC HD 7M (SP)) HD LP Predĺženie dostupného času snímania (Long Play - Dlhý záznam). (AVC HD 5M (LP)) b Poznámky • Ak snímate v režime LP, pri prehrávaní disku môže pri dynamických scénach dochádzať k zhoršeniu kvality. z Rady • Dostupné časy záznamu v jednotlivých režimoch záznamu pozri na str. 15. SD REC MODE Pre snímanie pohyblivého záznamu v kvalite SD (štandardné rozlíšenie) môžete zvoliť režim záznamu z 3 úrovní. SD HQ Snímanie v režime vysokej kvality. (SD 9M (HQ)). B SD SP Snímanie v režime štandardnej kvality. (SD 6M (SP)). SD LP Predĺženie dostupného času snímania (Long Play - Dlhý záznam). (SD 3M (LP)) b Poznámky • Ak snímate v režime LP, pri prehrávaní disku môže dochádzať k zhoršeniu kvality, alebo pri dynamických scénach môže dochádzať k výskytu mozaikového šumu. z Rady • Dostupné časy záznamu v jednotlivých režimoch záznamu pozri na str. 15. AE SHIFT Zvoľte [ON] a nastavte expozíciu pomocou (tmavšie)/ (svetlejšie). Ak je [AE SHIFT] nastavené na iné než výrobné nastavenie, zobrazí sa a nastavená hodnota. z Rady • Stlačte , ak je objekt biely, alebo je pozadie jasné, alebo stlačte , ak je objekt čierny, alebo je osvetlenie tlmené. • Keď je [EXPOSURE] nastavené na [AUTO], môžete zosvetliť alebo stmavnúť úroveň automatického nastavenia expozície. • Nastavenie tiež môžete vykonať manuálne ovládacím prstencom na kamkordéri (str. 42). WB SHIFT (Posuv vyváženia bielej farby) Zvoľte [ON] a nastavte želané vyváženie bielej farby pomocou / .

Užívateľské nastavenie kamkordéra Ak je [WB SHIFT] nastavené na iné než výrobné nastavenie, zobrazí sa a nastavená hodnota. z Rady • Pri nastavení vyváženia bielej farby na nižšiu hodnotu sa obraz sfarbuje domodra a pri nastavení na nižšiu hodnotu sa obraz sfarbuje dočervena. • Nastavenie tiež môžete vykonať manuálne ovládacím prstencom na kamkordéri (str. 42). NS LIGHT (NightShot Light) Počas prevádzky funkcie NightShot (str. 41) alebo [SUPER NS] (str. 93) pri snímaní môžete po nastavení [NS LIGHT] (vyžarovač infračervených lúčov (neviditeľné)) na [ON] (výrobné nastavenie) nasnímať ostrejšie záznamy. b Poznámky • Nezakrývajte vyžarovač infračervených lúčov prstami a pod. (str. 41). • Ak je nasadená konverzná predsádka (voliteľná), zložte ju. • Maximálna snímacia vzdialenosť pomocou svetla [NS LIGHT] je cca 3 m. WIDE SELECT Ak snímate v kvalite SD (štandardné rozlíšenie), môžete zvoliť pomer strán podľa pripojeného TVP. Pozri tiež návod na použitie TVP. B 16:9 WIDE Snímanie pre prehrávanie na TVP s pomerom strán 16:9 na celej ploche obrazovky. 4:3 ( ) Snímanie pre prehrávanie na TVP s pomerom strán 4:3 na celej ploche obrazovky. b Poznámky • [TV TYPE] vhodne nastavte podľa typu TVP, na ktorom budete záznam prehrávať (str. 86). • Uprostred DVD+RW disku nie je možné meniť pomer strán obrazu. DIGITAL ZOOM Pri snímaní môžete pre transfokáciu viac než 10 x (výrobné nastavenie) zvoliť maximálnu mieru digitálnej transfokácie. Pri používaní digitálnej transfokácie však dochádza k zhoršeniu kvality obrazu. Pravá strana políčka predstavuje zónu digitálnej transfokácie. Zóna transfokácie sa zobrazí pri zvolení miery transfokácie. B OFF Vykonáva sa optická transfokácia do 10 x. 20 × Vykonáva sa optická transfokácia do 10 x. Transfokácia nad 10 × až do 20 × sa vykoná digitálne. 80 × Vykonáva sa optická transfokácia do 10 x. Transfokácia nad 10 x až do 80 x sa vykoná digitálne. STEADYSHOT Funkcia kompenzuje otrasy kamkordéra (výrobné nastavenie je [ON]). Ak používate statív (voliteľný), nastavte [STEADYSHOT] na [OFF] ( ). Obraz bude prirodzený. EXP.FOCUS (Rozšírené zaostrovanie) Zvoľte [ON]. Pri manuálnom zaostrovaní sa obraz na monitore cca 2x zväčší (str. 90). Po dokončení zaostrovania sa automaticky obnoví zobrazenie v pôvodnej veľkosti. Stlačením [OFF] túto funkciu zrušíte. Pokračovanie , 79