Views
9 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

MOVIE SETTINGS

MOVIE SETTINGS (pokračovanie) 80 b Poznámky • Počas snímania nie je možné túto funkciu aktivovať. • Funkcia sa zruší, ak použijete funkciu transfokácie. GUIDEFRAME Po nastavení [GUIDEFRAME] na [ON] sa bude zobrazovať rámček a môžete kontrolovať, či je objekt zameraný horizontálne alebo vertikálne. Rámček sa nezaznamenáva. Stlačením DISP/BATT INFO vypnete zobrazenie rámčeka. z Rady • Ak zameriate krížik v rámčeku na objekt, zostavíte vyváženú kompozíciu. ZEBRA Ak sú na monitore časti obrazu, v ktorých jas dosahuje nastavenú úroveň, zobrazia sa v nich diagonálne pruhy. Funkcia je vhodná ako pomôcka pri nastavovaní jasu (expozície). Keď zmeníte výrobné nastavenie, zobrazí sa . Pruhovaná šablóna (zebra) sa nezaznamenáva. B OFF Pruhovaná šablóna sa nezobrazuje. 70 Pruhovaná šablóna sa na monitore zobrazí pri úrovni jasu cca 70 IRE. 100 Pruhovaná šablóna sa na monitore zobrazí pri úrovni jasu cca 100 IRE. b Poznámky • Časti monitora s jasom cca 100 IRE a vyšším sa môžu javiť ako preexponované. z Rady • IRE predstavuje jas monitora. REMAINING B AUTO Zobrazovanie zostávajúceho času disku na cca 8 sekúnd v nasledovných situáciách. – Po sprístupnení zostávajúcej kapacity disku s prepínačom POWER nastaveným na (Pohyblivý záznam). – Po stlačení DISP/BATT INFO za účelom zapnutia indikátorov s prepínačom POWER nastaveným na (Pohyblivý záznam). – Keď zvolíte režim snímania pohyblivého záznamu v HOME MENU. ON Stále zobrazenie zostávajúceho času disku. b Poznámky • Ak je voľná kapacita disku menej než 5 minút, indikátor je zobrazený stále. SUB-T DATE Zvoľte [ON] (výrobné nastavenie), ak chcete zobrazovať dátum a čas snímania pri prehrávaní disku v zariadení s funkciou zobrazenia titulkov. Pozri tiež návod na použitie prehrávacieho zariadenia. b Poznámky • Disky so záznamom nasnímaným v kvalite HD (vysoké rozlíšenie) je možné prehrávať len v zariadeniach kompatibilných s formátom AVCHD (str. 70). RING SETTING Priradením položky, ktorú chcete nastavovať, ovládaciemu prstencu kamkordéra umožníte jej manuálne nastavovanie pomocou ovládacieho prstenca kamkordéra. B FOCUS Priradenie funkcie [FOCUS] (str. 90) ovládaciemu prstencu kamkordéra. EXPOSURE Priradenie funkcie [EXPOSURE] (str. 91) ovládaciemu prstencu kamkordéra.

Užívateľské nastavenie kamkordéra PHOTO SETTINGS (Položky pre snímanie statických záberov) AE SHIFT Priradenie funkcie [AE SHIFT] (str. 78) ovládaciemu prstencu kamkordéra. WB SHIFT Priradenie funkcie [WB SHIFT] (str. 78) ovládaciemu prstencu kamkordéra. z Rady • Toto nastavenie môžete tiež vykonať zatlačením a pridržaním MANUAL. • Podrobnosti o ovládacom prstenci kamkordéra pozri na str. 42. • Manuálne nastavovanie sa uchová, aj keď zmeníte priradenú položku prstencu. Ak však priradíte funkciu [EXPOSURE] po manuálnom nastavení [AE SHIFT], priradenie [EXPOSURE] má prioritu pred priradením [AE SHIFT]. Stlačte 1 a potom 2. Ak sa položka nezobrazí, stláčaním v/V prepnite stránku. Spôsob nastavenia (HOME MENU) t str. 76 (OPTION MENU) t str. 88 Výrobné nastavenia sú označené značkou B. IMAGE SIZE B 4.0M ( 4.0M ) Snímanie rozmerných a ostrých statických záberov. 3.0M ( 3.0M ) Snímanie ostrých statických záberov s pomerom strán 16:9. 1.9M ( ) Snímanie väčšieho počtu relatívne ostrejších záberov. VGA (0.3M) ( ) Snímanie maximálneho počtu záberov. b Poznámky • [ IMAGE SIZE] je možné nastaviť len počas pohotovostného režimu pre snímanie. Pokračovanie , 81