Views
6 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Položky snímania v

Položky snímania v OPTION MENU (pokračovanie) 92 Zachovanie atmosféry situácií ako západ slnka, nočné scény alebo ohňostroje. LANDSCAPE** (Krajinka) ( ) Ostré nasnímanie vzdialených objektov. Režim tiež zabraňuje kamkordéru, aby zaostril na sklo alebo kov v okne, ak snímate objekty za sklom alebo mrežou. • Pri položkách s hviezdičkou (*) dokáže kamkordér zaostriť len na stredne vzdialené. Pri položkách s dvomi hviezdičkami (**) dokáže kamkordér zaostriť len na vzdialené objekty. • Ak je prepínač POWER v polohe OFF (CHG) viac než 12 hodín, obnoví sa nastavenie [AUTO]. WHITE BAL. (Vyváženie bielej farby) Nastavenie vyváženia bielej farby podľa podmienok snímania. B AUTO Nastavenie vyváženia bielej farby sa vykoná automaticky. OUTDOOR ( ) Vyváženie bielej farby sa nastaví tak, aby zodpovedalo nasledovným podmienkam snímania: – Snímanie v exteriéri – Snímanie nočných scén, pri neónovom osvetlení a ohňostrojov – Snímanie pri východe/západe slnka – Snímanie pri osvetlení denným svetlom, žiarivkou INDOOR (n) Vyváženie bielej farby sa nastaví tak, aby zodpovedalo nasledovným podmienkam snímania: – Snímanie v interiéri – Snímanie na párty alebo v štúdiách, kde sa svetelné podmienky rýchlo menia – Snímanie s profesionálnym osvetlením (ako v štúdiách), s osvetlením sodíkovou lampou alebo žiarivkou ONE PUSH ( ) Vyváženie bielej farby sa nastaví podľa okolitého osvetlenia. 1 Stlačte [ONE PUSH]. 2 Pri totožných podmienkach, v akých budete neskôr snímať, zamerajte biely objekt, napr. papier. 3 Stlačte [ ]. rýchlo bliká. Keď sa nastaví vyváženie bielej farby a uloží sa do pamäte, indikátor prestane blikať. •Počas rýchleho blikania kamkordérom netraste. • bude blikať rýchlo, ak nie je možné vyváženie bielej farby nastaviť. •Ak bliká aj po stlačení , nastavte [WHITE BAL.] na [AUTO]. • Ak vymieňate akumulátor, alebo premiestnite kamkordér z alebo do exteriéru, keď je zvolené [AUTO], nasmerujte kamkordér na blízky biely objekt pri nastavení [AUTO] na cca 10 sekúnd, aby sa správne nastavilo vyváženie bielej farby. • Postup [ONE PUSH] vykonajte znova, ak zmeníte nastavenia [PROGRAM AE], alebo ste kamkordér premiestnili z interiéru do exteriéru alebo naopak. • [WHITE BAL.] nastavte na [AUTO] alebo [ONE PUSH] pri osvetlení bielym alebo studeným bielym svetlom. • Ak je prepínač POWER v polohe OFF (CHG) viac než 12 hodín, obnoví sa nastavenie [AUTO]. COLOR SLOW S (Pomalá uzávierka - vo farbe) Keď nastavíte [COLOR SLOW S] na [ON], môžete snímať ostrejší záznam vo farbách, aj pri nedostatočnom osvetlení. Na monitore sa zobrazí . Pre zrušenie funkcie [COLOR SLOW S] stlačte [OFF]. • Keď je obtiažne automatické zaostrovanie, zaostrite manuálne ([FOCUS], str. 90). • Rýchlosť uzávierky sa automaticky mení v závislosti od intenzity jasu, čo môže zapríčiniť spomalenie pohybov v zázname.

Užívateľské nastavenie kamkordéra SUPER NS (Super NightShot) Objekty sa nasnímajú až 16-násobne jasnejšie než v normálnom režime NightShot, ak nastavíte [SUPER NS] na [ON], pričom súčasne ponecháte prepínač NIGHTSHOT (str. 41) v polohe ON. Na monitore sa zobrazí . Štandardné nastavenie obnovíte nastavením [SUPER NS] na [OFF]. • Funkciu [SUPER NS] nepoužívajte v dobre osvetlených priestoroch. Môže dôjsť k poruche. • Nezakrývajte vyžarovač infračervených lúčov prstami a pod. (str. 41). • Ak je nasadená konverzná predsádka (voliteľná), zložte ju. • Keď je obtiažne automatické zaostrovanie, zaostrite manuálne ([FOCUS], str. 90). • Rýchlosť uzávierky sa automaticky mení v závislosti od intenzity jasu, čo môže zapríčiniť spomalenie pohybov v zázname. FADER Môžete snímať tak, že sa medzi jednotlivé scény pridáva prechod s nasledovnými efektmi. 1 V režime [STBY] (pri prelínaní do obrazu) alebo [REC] (pri prelínaní z obrazu) zvoľte želaný efekt a stlačte . 2 Stlačte START/STOP. Indikátor Fader prestane blikať. Po skončení prelínania zmizne. Pre zrušenie prelínania pred operáciou stlačte v kroku 1 [OFF]. Po stlačení START/ STOP sa nastavenie zruší. WHITE FADER BLACK FADER D. EFFECT (Digital effect) K nasnímanému záznamu môžete pridať špeciálne digitálne efekty. Zobrazí sa . 1 Zatlačte na požadovaný efekt. 2 Ak zvolíte [LUMI. KEY], nastavte efekt pomocou / a stlačte . Nasníma sa záber zobrazený v okamihu zatlačenia . 3 Stlačte . Zobrazí sa . Pre zrušenie funkcie [D. EFFECT] stlačte [OFF] v kroku 1. LUMI. KEY (luminance key) Jasnejšiu oblasť v skôr nasnímanom statickom zábere (napr. pozadie osôb) môžete nahradiť pohyblivým záznamom. OLD MOVIE Záznamu môžete dodať atmosféru starého kina. Scéna sa zaznamená v režime 16:9 (širokouhlý). • Pri zvolení [OLD MOVIE] nie je možné zmeniť pomer strán. STBY Prelínanie z REC Prelínanie do Pokračovanie , 93