Views
8 months ago

Sony SVE1512Z1E - SVE1512Z1E Documents de garantie Bulgare

Sony SVE1512Z1E - SVE1512Z1E Documents de garantie Bulgare

Гаранция

Гаранция ВАЖНО! Преди да бъдат извършени сервизни услуги на продукта и в случай, че се наложи Sony да изтрие данни, трябва да архивирате съдържанието на твърдия диск, включително всички съхранени данни или инсталиран софтуер. Sony не носи отговорност за щети или загуба на програми, данни или друга информация, съхранена на какъвто и да е носител или на която и да е част от продукта. Уважаеми клиенти, Благодарим ви, че закупихте продукт на Sony. Надяваме се, че ще сте доволни от неговата употреба. В случай че продуктът има нужда от гаранционен сервиз, се свържете с оторизиран център за сервизни услуги/поддръжка на Sony (http://www.sony-europe.com/support), с вашия търговец или с представител на нашата мрежа от упълномощени сервизни центрове (УСЦ) в Европейското икономическо пространство (ЕИП) или други държави, посочени в тази гаранция или придружаващи брошури. За да избегнете ненужно неудобство, ви препоръчваме да прочетете внимателно документацията, преди да потърсите гаранционно обслужване. Гаранция Тази гаранция е валидна за продукта на Sony, ако това е упоменато в брошурите, придружаващи продукта, при условие че той е закупен в рамките на зоната на гаранцията. С тази гаранция Sony гарантира, че продуктът няма да има дефекти в материалите и изработката за период не по малък от ЕДНА ГОДИНА от датата на покупка. За да разберете точния срок на валидност на гаранцията, вж. стр. p. 20 на този документ или отидете на адрес http://www.sony-europe.com/support. Компанията на Sony, която предоставя и ще уважи тази гаранция е посочена в настоящата гаранция или в придружаващите брошури под държавата, в която търсите гаранционно обслужване. Ако по време на гаранционния срок се установи дефект в продукта (към датата на покупката), дължащ се на неправилни материали или неправилна изработка, представител на Sony или на мрежата от упълномощени сервизни центрове в рамките на зоната на гаранцията ще поправи или (по усмотрение на Sony) ще замени безплатно продукта или дефектиралите му части според условията и ограниченията по-долу. Sony и представители на мрежата от упълномощени сервизни центрове могат да заменят дефектирали продукти или части с нови или преработени продукти или части. Всички заменени продукти и части стават собственост на Sony. 16

Условия 1 Гаранционно обслужване се предоставя само при представяне на оригиналната фактура или касова бележка (с включена датата на покупка, името на модела и името на търговеца) заедно с дефектиралия продукт в рамките на срока на гаранцията. Sony и представители на мрежата от упълномощени сервизни центрове могат да откажат извършването на безплатно гаранционно обслужване, ако тези документи не бъдат предоставени, ако са непълни или нечетливи. Гаранцията няма да е валидна, ако името на модела или серийният номер на продукта е променен, изтрит, премахнат или нечетлив. 2 За да избегнете щети или загуба/изтриване на сменяемите носители за съхранение на данни или принадлежностите, трябва да ги премахнете, преди да предадете продукта за гаранционно обслужване. 3 Тази гаранция не покрива транспортни разноски и рискове, свързани с транспортирането на продукта от и до представител на Sony или мрежата от упълномощени сервизни центрове. 4 Тази гаранция не покрива: s периодична поддръжка и ремонт или замяна на части поради износване s консумативи (компоненти, които се очаква да изискват периодична смяна по време на експлоатационния срок на продукта, като например батерии). Обърнете внимание, че чрез тази гаранция Sony гарантира, че батерията, предоставена заедно с вашия продукт на Sony, няма да има дефекти в материалите и изработката за период от 6 месеца (за страни с изключение на Словения, Естония, Латвия и Литва), 1 година (за Словения) или 2 години (за Естония, Латвия и Литва) от датата на покупка s щети и дефекти, причинени от употреба, работа или експлоатация на продукта, несъответстваща на нормалното използване за лични или домашни цели s почистване на вътрешните компоненти на продукта s щети или промени на продукта в резултат от неправилна употреба, включително: s небрежност s инциденти, прекомерна топлина, пожар, наводнение, течности, химикали, прах, други вещества, неподходяща вентилация, разтърсване, вибрации, токови удари, високо или нестандартно захранващо напрежение, радиация, електростатично разреждане, включително светкавици, и други външни фактори и въздействия s експлоатация, водеща до физически, козметични или повърхностни щети, промени на продукта или повреди на течнокристалните дисплеи s неуспешно инсталиране, използване на продукта за цели, различни от нормалното използване, или съгласно инструкциите на Sony за инсталация и употреба s несъблюдаването на инструкциите от ръководството за потребителя на Sony s несъблюдаването на инструкциите от разпоредбите за безопасност на Sony s инсталиране или използване на продукта по начин, неотговарящ на техническите изисквания и правилата за безопасност или стандартите на държавата, в която е инсталиран или се използва s заразяване с вируси или използване на продукта със софтуер, който не е предоставен с продукта, както и неправилно инсталиран софтуер 17