Views
8 months ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Mode d'emploi Slovénien

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Mode d'emploi Slovénien

הרכבת

הרכבת הטלוויזיה על הקיר מדריך הוראות זה של הטלוויזיה מתאר רק את שלבי ההכנה לקראת התקנת הטלוויזיה על הקיר.‏ ללקוחות:‏ HE כדי להגן על המוצר ומשיקולי בטיחות,‏ Sony ממליצה ומבקשת שהתקנת הטלוויזיה תבוצע בידי סוכני Sony או בידי קבלנים מורשים.‏ אל תנסה להתקין אותה בעצמך.‏ לסוכנ Sony וקבלנים:‏ הקדישו את מלוא תשומת הלב לבטיחות בעת ההתקנה,‏ התחזוקה התקופתית והבדיקה של מוצר זה.‏ התקנת המוצר דורשת מיומנות מתאימה,‏ במיוחד לקביעת חוזק הקיר ויכולתו לשאת את משקל הטלוויזיה.‏ הקפד להפקיד את חיבור המוצר לקיר בידי סוכני Sony או בידי קבלנים מורשים והקדש תשומת לב הולמת לבטיחות בזמן ההתקנה.‏ Sony אינה אחראית לכל נזק או פגיעה בעקבות טיפול שגוי או התקנה לא הולמת.‏ השתמש במתלה הקיר SU-WL450 ‏(לא כלול)‏ להתקנת הטלוויזיה על הקיר.‏ בעת התקנת מתלה הקיר,‏ קרא גם את הוראות ההפעלה ואת מדריך ההתקנה המצורפים למתלה הקיר.‏ 11 HE

1 *NETFLIX גישה אל השירות המקוון ."NETFLIX" HELP הצגת תפריט העזרה.‏ ACTION MENU הצגת רשימה של פונקציות לפי הקשר.‏ TV מעבר לערוץ טלוויזיה או לקלט מיישומים אחרים.‏ 1 *GUIDE/ הצגת מדריך התוכניות הדיגיטלי.‏ BACK/ חזרה למסך הקודם.‏ HOME הצגת תפריט הבית של הטלוויזיה.‏ ////// הפעלת תוכן מדיה בטלוויזיה ובהתקן מחובר התואם ל-‏Sync .BRAVIA 2 * 1 * REC הקלטת התוכנית הנוכחית באמצעות פונקציית ההקלטה .USB HDD 1 *TITLE LIST הצגת רשימת הקטעים.‏ *1 המיקום,‏ הזמינות והתפקוד של כפתורי השלט הרחוק עשויים להשתנות בהתאם לארץ/אזור/דגם הטלוויזיה.‏ *2 הפונקציה HDD REC תהיה זמינה במהלך 2015. כשהפונקציה HDD REC תהיה זמינה,‏ תקבל אותה אוטומטית כעדכון תוכנה.‏ ודא שהטלוויזיה מחוברת לאינטרנט.‏ אם אין לך חיבור רשת,‏ תוכל להוריד את התוכנה מאתר התמיכה של Sony למחשב.‏ לקבלת פרטים על השדרוג,‏ בקר באתר התמיכה של .Sony כדי לקבל הודעה על מועד ההשקה המדויק,‏ הירשם לעדכונים בכתובת .http://www.sony.eu/support/2015tvnetworkupdate DISCOVER הצגת סרגל התוכן לחיפוש תוכן.‏ //// ‏(בחירת פריט/הכנס)‏ –/+ ‏(עוצמת שמע)‏ כוונון עוצמת השמע.‏ ‏(קפוץ)‏ מעבר בין שני ערוצים או מקורות קלט.‏ הטלוויזיה תעבור בין הערוץ או מקור הקלט הנוכחי לבין הערוץ או מקור הקלט האחרון שנבחר.‏ ‏(השתקה)‏ השתקת הקול.‏ לחץ שוב להפעלת הקול מחדש.‏ PROG +/–// במצב טלוויזיה:‏ בחירת הערוץ.‏ במצב טקסט:‏ בחירת הדף הבא () או הקודם (). AUDIO שינוי השפה של התוכנית המוצגת כעת.‏ ‏(הגדרת כתוביות)‏ הפעלה או כיבוי הכתוביות ‏(כאשר תכונה זו זמינה).‏ ‏(מצב רחב)‏ שינוי פורמט המסך.‏ 10 HE