Views
9 months ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Mode d'emploi Estonien

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Mode d'emploi Estonien

Traucējummeklēšana

Traucējummeklēšana Lai nodrošinātu televizora programmatūras jaunāko versiju, jālejupielādē jaunākā informācija par programmatūru ar digitālās pārraides sistēmas palīdzību vai internetu un programmatūra jāatjaunina. Atlasiet [Atjaunināt tūlīt], lai sāktu programmatūras atjaunināšanu. Programmatūras atjaunināšanas laikā apgaismojuma gaismas diode mirgo baltā krāsā. Programmatūras atjaunināšanas laikā neatvienojiet maiņstrāvas barošanas vadu. Ja atvienosiet, programmatūras atjaunināšana var nebeigties pilnīgi un tas var izraisīt programmatūras disfunkciju. Programmas atjaunināšana var ilgt līdz 30 minūtēm. Ja nevēlaties, lai programmas atjaunināšana notiek automātiski, nospiediet HOME un atlasiet [Palīdzība] t [Sistēmas programmatūras atjauninājums] t [Aut. programmatūras lejupielāde] t [Izslēgts]. Pēc tam, kad jūs pievienojat televizoru, iespējams, ka televizors kādu brīdi vēl neieslēdzas pat tad, ja tiek nospiesta ieslēgšanas poga uz tālvadības pults vai uz televizora, jo sistēmas inicializēšanai ir nepieciešams laiks. Nogaidiet aptuveni minūti, tad nospiediet pogu vēlreiz. Ja ierīces ieslēgšanai tiek nospiesta ieslēgšanas poga uz tālvadības pults vai televizora, ir nepieciešams kāds brīdis, lai ieslēgtos apgaismojuma LED un tālvadības pults sāktu darboties. Kad apgaismojuma LED mirgo sarkanā krāsā, saskaitiet, cik reizes tā mirgo (mirgošanas intervāls ir trīs sekundes). Ja LED indikators mirgo sarkanā krāsā, atiestatiet televizoru, uz divām minūtēm atvienojot strāvas apgādes vadu; pēc tam ieslēdziet televizoru. Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar savu izplatītāju vai “Sony” servisa centru un paziņojiet viņiem, cik reižu apgaismojuma LED mirgoja sarkanā krāsā (intervāla laiks ir trīs sekundes). Atvienojiet barošanas vadu un sazinieties ar savu izplatītāju vai “Sony” servisa centru. Ja apgaismojuma LED nemirgo, pārbaudiet tabulās turpmāk norādīto informāciju. Varat arī skatīt informāciju Palīdzības ceļveža sadaļā [Traucējummeklēšana] vai veikt pašdiagnostiku, atlasot [Palīdzība] t [Pašdiagnostika]. Ja problēmu neizdodas novērst, televizors jāpārbauda kvalificētiem apkopes darbiniekiem. Problēmas un risinājumi Nav attēla (ekrāns ir tumšs) un nav skaņas. Pārbaudiet antenas/kabeļa savienojumu. Pieslēdziet televizoru strāvas padeves kontaktligzdai un nospiediet televizora vai tālvadības pults pogu . Dažas programmas nevar noskaņot. Pārbaudiet antenas/kabeļa savienojumu vai satelītantenu. Iespējams, satelīta kabelī ir radies īssavienojums vai ir kabeļa savienojuma problēmas. Pārbaudiet kabeļa savienojumu un pēc tam izslēdziet televizoru, izmantojot barošanas ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzi, un pēc tam no jauna ieslēdziet televizoru. Ievadītā frekvence ir ārpus diapazona. Sazinieties ar uztvertās satelīta apraides uzņēmumu. Nav atrasti kabeļtelevīzijas pakalpojumi (programmas). Pārbaudiet kabeļa savienojumu vai noskaņošanas konfigurāciju. Mēģiniet izmantot funkciju [Digitālā automātiskā noskaņošana], atlasot [Antena], nevis [Kabelis]. Tālvadības pults nedarbojas. Nomainiet baterijas. Aizmirsta funkcijas [Vecāku kontrole] parole. Ievadiet PIN kodu 9999 (PIN kods 9999 tiek pieņemts vienmēr). Televizora korpuss kļūst silts. Ilgāku laiku izmantojot televizoru, tā korpuss kļūst silts. Pieskaroties ar roku, var sajust karstumu. Apstājas audio vai video atskaņošana, tukšs ekrāns, vai televizors nereaģē uz televizora vai tālvadības pults pogu nospiešanu. Vienkārši atiestatiet televizoru, uz divām minūtēm atvienojot maiņstrāvas barošanu; pēc tam pievienojiet to atpakaļ. Poga , CH+/–, +/–, un TV nav atrodama uz televizora. Informāciju par pogām uz televizora skatiet tālāk redzamajā attēlā. Televizora aizmugure TV 14 LV

Ir ieslēgta apgaismojuma LED. Ja nevēlaties, lai būtu ieslēgta apgaismojuma LED, varat to izslēgt. Nospiediet HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] t [Apgaismojuma LED] t [Izslēgts]. Nevar izveidot savienojumu ar bezvadu maršrutētāju, izmantojot WPS (Wi-Fi Protected Setup). Ja izmantojat WEP drošību, atlasiet [Vienkāršs] t [Wi-Fi] t [Pievienot, izm.mekl.sarakstu]. Pēc tam atlasiet tā tīkla nosaukumu (SSID), ar kuru vēlaties izveidot savienojumu. Tīkla iestatīšanas laikā nevar atrast vajadzīgā tīkla nosaukumu. Atlasiet [[Ievadīt manuāli]] un nospiediet , lai ievadītu tīkla nosaukumu. Specifikācijas Sistēma Paneļa sistēma LCD (šķidro kristālu displeja) panelis, LED izgaismojums Televizora sistēma Atkarībā no izvēlētās valsts/apgabala Analogā: B/G, D/K, L, I Digitālā: DVB-T/DVB-C DVB-T2 Satelīts: DVB-S/DVB-S2 Krāsu/video sistēma Analogā: PAL, SECAM, NTSC3.58 (tikai video), NTSC4.43 (tikai video) Digitālā sistēma: skatiet Palīdzības ceļvedi. Kanālu pārklājums Analogā: UHF/VHF/kabelis, atkarībā no atlasītās valsts/apgabala Digitālā: UHF/VHF/kabelis, atkarībā no atlasītās valsts/apgabala Satelīts: IF frekvence 950–2150 MHz Skaņas izvade 10 W + 10 W Bezvadu tehnoloģija Protokols IEEE802.11a/b/g/n “Bluetooth” versija 4.1 Ievades/izvades ligzdas Antenas kabelis 75 omu ārējais VHF/UHF terminālis Satelītantena Sievišķais F veida savienotājs IEC169-24, 75 oms DiSEqC 1.0., LNB 13 V/18 V un 22 KHz signāls, Viena kabeļsadalne EN50494. / AV1 21 tapiņas “scart” savienotājs (“CENELEC” standarts), ieskaitot audio/video ievadi, RGB ievadi un televizora audio/video izvadi. / COMPONENT IN YPBPR (komponentais video): 1080p (50, 60 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i, 480p, 480i Audio ievade (Fono spraudņa ligzda) t AV2 Video ievade (standarta fonotapiņas ar Y veida ieeju) EE LV LT HR SI KZ SR 15 LV