Views
8 months ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Bezpečnostní

Bezpečnostní opatření Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt. Informace pro zákazníky Montáž tohoto produktu vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti. Proto montáž tohoto produktu svěřte prodejcům nebo licencovaným dodavatelům společnosti Sony a během montáže dodržujte uvedená bezpečnostní opatření. Společnost Sony nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody nebo zranění způsobená nesprávným zacházením, nesprávnou montáží nebo montáží jiného než uvedeného produktu. Vaše zákonná práva (pokud existují) nejsou omezena. Informace pro prodejce společnosti Sony Montáž tohoto produktu vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti. Důkladně si pročtěte tento návod k použití, abyste montáž mohli provést v souladu s bezpečnostními pokyny. Společnost Sony nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody nebo zranění způsobená nesprávným zacházením nebo nesprávnou montáží. Po provedení montáže tento návod vraťte zákazníkovi. Tento návod k použití popisuje správnou manipulaci s produktem a obsahuje důležitá upozornění, jejichž dodržování brání vzniku nehod. Tento návod si důkladně pročtěte a používejte produkt správným způsobem. Tento návod uschovejte pro budoucí použití. Produkty od společnosti Sony jsou navrženy s ohledem na bezpečnost. Pokud nebudete produkt používat správně, může dojít k vážnému zranění ohněm, elektrickému šoku nebo v důsledku převrácení nebo pádu produktu. Aby k takovým nehodám nedošlo, vždy dodržujte uvedená bezpečnostní opatření. UPOZORNĚNÍ Určené produkty Tato konzola pro montáž na zeď je určena k použití s určenými televizory. V příslušných Referenčních příručkách k televizorům najdete informace o tom, se kterými televizory je možné nástěnný držák používat. Informace pro zákazníky VAROVÁNÍ Pokud nebudete dodržovat následující bezpečnostní opatření, může dojít k vážným zraněním nebo smrti v důsledku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo pádu produktu. Proto montáž tohoto produktu svěřte licencovaným dodavatelům a během montáže nedovolte malým dětem pobývat v blízkosti produktu. Pokud konzolu pro montáž na zeď nebo televizor nenamontujete správně, může dojít k následujícím nehodám. Montáž svěřte licencovaným dodavatelům. Televizor může spadnout a způsobit vážné zranění, například zhmoždění nebo zlomeninu. Pokud zeď, na kterou chcete konzolu namontovat, není stabilní, rovná a kolmá k podlaze, jednotka může spadnout a způsobit zranění nebo poškození majetku. Stěna by měla unést hmotnost alespoň čtyřnásobku hmotnosti televizoru. (Informace o hmotnosti najdete v Referenční příručce k televizoru.) Pokud není montáž konzoly na zeď dostatečně pevná, jednotka může spadnout a způsobit zranění nebo poškození majetku. Přenos nebo demontáž televizoru svěřte licencovaným dodavatelům. Pokud přenos nebo demontáž televizoru provádí jiné osoby než licencovaní dodavatelé, může televizor spadnout a způsobit zranění nebo poškození majetku. Přenos nebo demontáž televizoru musí provádět nejméně dvě osoby. Po montáži televizoru nevytahujte šrouby atd. V opačném případě by mohl televizor spadnout a způsobit zranění nebo poškození majetku. Součásti konzoly pro montáž na zeď nijak neupravujte. V opačném případě by mohla konzola spadnout a způsobit zranění nebo poškození majetku. Na konzolu nemontujte žádná jiná než určená zařízení. Tato konzola pro montáž na zeď je určena k použití pouze s určenými zařízeními. Pokud na ni namontujete jiné než určené zařízení, mohlo by spadnout nebo se rozlomit a způsobit zranění nebo poškození majetku. Zabraňte tomu, aby na konzolu působila jiná zátěž než televizor. Netřeste televizorem doleva/doprava, nahoru/ dolů. V opačném případě by mohl televizor spadnout a způsobit zranění nebo poškození majetku. O televizor se neopírejte ani se na něj nezavěšujte. O televizor se neopírejte ani se na něj nezavěšujte, protože by na vás mohl spadnout a způsobit vážné zranění. UPOZORNĚNÍ Pokud nebudete dodržovat následující opatření, může dojít ke zranění nebo poškození majetku. Během čištění nebo provádění údržby na produkt nevyvíjejte nadměrnou sílu. Na horní část televizoru nevyvíjejte sílu. V opačném případě by mohl televizor spadnout a způsobit zranění nebo poškození majetku. Bezpečnostní opatření Pokud používáte televizor namontovaný na konzole na zeď dlouhou dobu, barva stěny za nebo nad televizorem se může změnit nebo může dojít k odlepení tapety, v závislosti na materiálu stěny. Pokud po montáži na zeď konzolu odstraníte, zůstanou po ní díry na šrouby. Konzolu pro montáž na zeď nepoužívejte na místech, na která působí mechanické otřesy. Montáž konzoly na zeď Informace pro prodejce společnosti Sony VAROVÁNÍ Následující pokyny jsou určeny pouze pro prodejce společnosti Sony. Pročtěte si výše uvedené pokyny a během montáže, údržby a kontroly tohoto produktu věnujte zvýšenou pozornost bezpečnosti. CZ − 3 (CZ) −

Konzolu na zeď nemontujte na plochy stěn, na kterých rohy nebo boky televizoru přečnívají ze stěny. Konzolu na zeď nemontujte na plochy stěn, například sloupy, na kterých rohy nebo boky televizoru přečnívají ze stěny. Pokud do vyčnívajícího rohu nebo boku televizoru narazí osoba nebo předmět, může dojít ke zranění nebo poškození majetku. Televizor nemontujte nad ani pod klimatizaci. Pokud je televizor dlouhodobě vystaven prosakování vody nebo proudu vzduchu z klimatizace, může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poruše televizoru. Konzolu na zeď bezpečně namontujte podle následujících pokynů v tomto návodu k použití. Pokud jsou kterékoli šrouby uvolněné nebo pokud vypadnou, konzola může spadnout a způsobit zranění nebo poškození majetku. Používejte šrouby vhodné pro materiál stěny a jednotku bezpečně upevněte pomocí nejméně čtyř šroubů o průměru 8 mm (nebo ekvivalentní). Používejte pouze dodané šrouby a další součásti podle pokynů uvedených v tomto návodu k použití. Pokud použijete náhradní součásti, televizor může spadnout a způsobit zranění osob nebo poškození televizoru. Konzolu sestavte správně dle pokynů vysvětlených v tomto návodu k použití. Pokud jsou kterékoli šrouby uvolněné nebo pokud vypadnou, televizor může spadnout a způsobí zranění osob nebo poškození televizoru. Šrouby pevně utáhněte v určené poloze. V opačném případě může televizor spadnout a způsobit zranění osob nebo poškození televizoru. Během montáže dávejte pozor, aby nedošlo k nárazu televizoru. Pokud je televizor vystaven nárazům, může dojít k jeho pádu nebo rozlomení. V důsledku toho by pak mohlo dojít ke zranění. Televizor namontujte na stěnu, která je kolmá a rovná. V opačném případě by mohl televizor spadnout a způsobit zranění. Po řádné montáži televizoru řádně zajistěte kabely. Pokud se do kabelů zamotají osoby nebo jiné předměty, může dojít ke zranění nebo poškození televizoru. Dávejte pozor, aby nedošlo ke skřípnutí napájecí šňůry nebo propojovacího kabelu. Pokud dojde ke skřípnutí napájecí šňůry nebo propojovacího kabelu mezi jednotku a stěnu nebo pokud dojde k jejich násilnému ohnutí nebo zkroucení, vnitřní vodiče mohou být obnaženy a mohou způsobit zkrat nebo přerušení elektrického obvodu. V důsledku toho může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Šrouby nutné k montáži konzoly na zeď nejsou součástí balení. Při montáži konzoly na zeď používejte vhodné šrouby pro materiál stěny. − 4 (CZ) −