Views
7 months ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Montáž montážnej

Montáž montážnej konzoly na stenu Pre predajcov produktov spoločnosti Sony VÝSTRAHA Nasledujúce pokyny sú určené len pre predajcov produktov spoločnosti Sony. Dôkladne si prečítajte bezpečnostné pokyny uvedené vyššie a počas montáže, údržby a kontroly tohto produktu venujte mimoriadnu pozornosť bezpečnosti. Montážnu konzolu na stenu neinštalujte na povrch steny, kde budú rohy alebo strany TV prijímača vyčnievať mimo povrchu steny. Montážnu konzolu na stenu neinštalujte na povrch steny, napríklad na pilier, kde budú rohy alebo strany TV prijímača vyčnievať mimo povrchu steny. Ak osoba alebo predmet narazí do vyčnievajúceho rohu alebo strany TV prijímača, môže dôjsť k zraneniu alebo škodám na majetku. TV prijímač nemontujte nad ani pod klimatizáciu. Ak je TV prijímač dlhodobo vystavený unikajúcej vode alebo prúdu vzduchu z klimatizácie, môže to mať za následok požiar, zásah elektrickým prúdom alebo poruchu TV prijímača. Montážnu konzolu na stenu namontujte bezpečne na stenu podľa nasledujúcich pokynov v tomto návode. Ak sa ktorákoľvek zo skrutiek uvoľní alebo vypadne, montážna konzola na stenu môže spadnúť a spôsobiť zranenie alebo škody na majetku. Používajte skrutky vhodné pre materiál steny a jednotku namontujte pevne použitím štyroch alebo viacerých skrutiek s priemerom 8 mm (alebo ekvivalentných). Používajte len dodané skrutky a upevňovacie diely riadne podľa pokynov uvedených v tomto návode. Ak použijete náhradné diely, TV prijímač môže spadnúť a spôsobiť niekomu zranenie alebo sa môže TV prijímač poškodiť. Konzolu správne zostavte podľa postupu uvedeného v tomto návode. Ak sa ktorákoľvek zo skrutiek uvoľní alebo vypadne, TV prijímač môže spadnúť a spôsobiť niekomu zranenie alebo sa môže TV prijímač poškodiť. Skrutky pevne utiahnite na vyznačenom mieste. Ak tak neurobíte, TV prijímač môže spadnúť a spôsobiť niekomu zranenie alebo sa môže TV prijímač poškodiť. Počas montáže nevystavujte TV prijímač nárazom. TV prijímač vystavený nárazu môže spadnúť alebo prasknúť. To môže spôsobiť zranenie. TV prijímač montujte na kolmú a rovnú stenu. Ak tak neurobíte, TV prijímač môže spadnúť a spôsobiť zranenie. Po správnej montáži TV prijímača pevne zaistite káble. Ak sa do káblov zamotajú ľudia alebo predmety, môže dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu TV prijímača. Zabráňte priškripnutiu napájacieho alebo prepojovacieho kábla. Keď je napájací alebo prepojovací kábel priškripnutý medzi jednotkou a stenou alebo nasilu ohnutý alebo skrútený, môžu sa odhaliť vnútorné vodiče, čo môže spôsobiť skrat alebo prerušenie napájania. Mohlo by dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom. Skrutky potrebné na upevnenie montážnej konzoly k stene sa nedodávajú. Na montáž montážnej konzoly na stenu použite skrutky vhodné pre materiál a konštrukciu steny. − 4 (SK) −

Montáž TV prijímača na stenu Postup montáže sa líši v závislosti od TV prijímača. Na inštaláciu televízneho prijímača na stenu použite montážnu konzolu na stenu SU-WL450. Kontrola dielov Položky dodávané s montážnou konzolou na stenu SU-WL450 ˎˎSkontrolujte, či boli dodané všetky diely. Podstavec (20) (1) Kladka (2) Poznámka ˎˎAk je TV prijímač pripevnený k stolovému stojanu, najprv ho zo stolového stojana odmontujte. Pri pripájaní stolového stojana postupujte podľa krokov uvedených v návode na spustenie v opačnom poradí. ˎˎPred pripevnením upevňovacích častí montážnej konzoly na stenu alebo pri odpájaní stolového stojana položte televízny prijímač obrazovkou nadol na rovný a stabilný povrch zakrytý hrubou jemnou tkaninou, aby sa nepoškodil povrch displeja LCD TV prijímača. ˎˎOdskrutkované skrutky uložte na bezpečnom mieste mimo dosahu detí. PSW 6x20 (4) Dištančná vložka (20) (2) PSW 4x20 s vložkou (2) Remeň (1) Príprava na montáž ˎˎPred montážou si pripravte referenčnú príručku TV prijímača. ˎˎPred montážou si pripravte skrutkovač Phillips vhodný na príslušné skrutky. ˎˎStanovte montážnu polohu TV prijímača. ˎˎPripravte si štyri alebo viac skrutiek s priemerom 8 mm a jednu skrutku s priemerom 5 mm alebo ekvivalentné skrutky (nedodávajú sa). Vyberte skrutky vhodné pre materiál steny. Vložka (20) (M4) (2) Adaptér podstavca (2) Dištančná vložka (60) (2) PSW 4x20 (2) PSW 4x10 (8) PSW 6x50 (2) SK Vložka (M4) (2) PSW 4x50 (2) Montážny nástavec na stenu (S) (2) Dištančná vložka (2) Podložka (1) PSW 5x12 (1) Položky dodávané s TV prijímačom Montážny nástavec na stenu − 5 (SK) −