Views
7 months ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Podľa

Podľa nasledujúcej tabuľky určte polohu montáže adaptéra podstavca. Ak ste vybrali spôsob 2-b, tento krok vynechajte. Názov modelu KDL- 55W80C 55W75C 50W80C 50W75C 43W80C 43W75C a b c d Umiestnenie háka a Inštalácia podstavca na stenu ˎˎPoužite minimálne štyri skrutky s priemerom 8 mm alebo ekvivalentné skrutky (nedodávajú sa). Vložte štyri skrutky do otvorov na adaptéri podstavca s podstavcom (20) (len 2-a). ˎˎPodstavec (20) namontujte na stenu vodorovne. 2-a 2-b 4 Určte pozíciu skrutiek na montáž podstavca (20) . Pozrite si technické údaje na strane 12. Ak vyberiete spôsob 2-a, použite umiestnenie otvorov adaptéra podstavca . VÝSTRAHA ˎˎStena, na ktorej bude TV prijímač namontovaný, by mala udržať minimálne štvornásobok hmotnosti TV prijímača. (Informácie o hmotnosti TV prijímača nájdete v referenčnej príručke.). ˎˎUrčte pevnosť steny, na ktorej bude TV prijímač namontovaný. V prípade potreby stenu dostatočne spevnite. − 8 (SK) −

Príprava na montáž TV prijímača 1 Odmontujte stolový stojan od TV prijímača. 2 Namontujte montážny nástavec na stenu (dodáva sa s TV prijímačom) na zadnú časť TV prijímača. Montážny nástavec na stenu Mäkká tkanina Stĺpiky Mäkká tkanina Stojan Poznámka ˎˎNa miesto, kam chcete položiť TV prijímač, položte mäkkú tkaninu, aby nedošlo k poškodeniu povrchu displeja. ˎˎPri inštalácii montážnej konzoly na stenu, nepoužívajte skrutky odskrutkované zo stolového stojana. ˎˎOdmontovaný stolový stojan a skrutky odložte na bezpečnom mieste mimo dosahu detí. Budete ich potrebovať, ak budete chcieť TV prijímač v budúcnosti znova postaviť na stôl. Stolový stojan nie je možné zakúpiť samostatne. UPOZORNENIE ˎˎPred zapnutím musí byť TV prijímač vo vertikálnej polohe. TV prijímač nesmie byť zapnutý, ak je LCD panel umiestnený smerom nadol, pretože by mohlo dôjsť k nerovnomernému zobrazeniu obrazu. ˎˎNásledkom tlaku alebo nárazov na povrch TV prijímača sa môže TV prijímač rozbiť alebo poškodiť. ˎˎTV prijímač položte čelnou stranou smerujúcou nadol na stabilný a rovný povrch tak, aby stolový stojan prevísal cez okraj povrchu. Ak je čelná strana TV prijímača a spodná strana stolového stojana na rovnakej úrovni povrchu, vznikne nestabilita, následkom ktorej sa môže TV prijímač poškodiť. ˎˎPočas demontáže stolového stojana z TV prijímača držte stolový stojan pevne oboma rukami. Poznámka ˎˎPri pripájaní montážneho nástavca na stenu k televíznemu prijímaču ho nezabudnite upevniť. Na inštaláciu montážneho nástavca na stenu používajte len skrutkovač s plochou hlavou. Použitie iného nástroja môže mať za následok nadmerné utiahnutie montážneho nástavca na stenu a poškodenie televízneho prijímača. ˎˎAk používate elektrický skrutkovač, krútiaci moment nastavte na približne 1,5 Nm {15 kg/cm²}. 3 Pripevnite upevňovacie časti montážnej konzoly na stenu. Skontrolujte upevňovacie časti podľa časti „Položky dodávané s montážnou konzolou na stenu SU-WL450“ v sekcii „Kontrola dielov“ strane 5. Poznámka ˎˎNepoužité diely odložte na bezpečnom mieste pre prípad použitia v budúcnosti. Tento návod si odložte pre prípad budúcej potreby. Štandardná montáž (2-a) Skrutka (+PSW 6 x 20) Kladka Skrutka (+PSW 6 x 50) Dištančná vložka (60 mm) SK Mäkká tkanina Remeň − 9 (SK) −