Views
1 month ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

HE ˎ ˎ ˎ על

HE ˎ ˎ ˎ על בטיחות תודה שרכשת מוצר זה.‏ ללקוחות נדרשת מומחיות על-מנת להתקין מוצר זה.‏ הקפד שההתקנה תבוצע על-ידי סוכנים של Sony או קבלנים מורשים ושים לב לבטיחות בזמן ההתקנה.‏ Sony אינה אחראית לכל נזק או פציעה שתיגרם כתוצאה מטיפול או התקנה בלתי נאותים,‏ או כתוצאה מהתקנה אחרת זולת המוצר המפורט.‏ זכויותיך המעוגנות בחוק ‏)אם קיימות(‏ לא יושפעו.‏ לספקים של Sony נדרשת מומחיות על-מנת להתקין מוצר זה.‏ קרא היטב את מדריך ההוראות הזה כדי לבצע את עבודת ההתקנה בבטחה.‏ Sony אינה אחראית לכל נזק או פציעה שתיגרם כתוצאה מטיפול או התקנה בלתי נאותים.‏ מסור חוברת זו ללקוח לאחר ההתקנה.‏ מדריך הוראות זה מראה את הטיפול הנכון במוצר ואמצעי זהירות חשובים הנחוצים למניעת תאומות.‏ הקפד לקרוא מדריך זה היטב ולהשתמש נכון במוצר.‏ שמור את המדריך לעיון עתידי.‏ התכנון של מוצרי Sony מתבצע תוך מחשבה על בטיחות.‏ שימוש לא נכון במוצרים עלול לגרום לפציעה חמורה בעקבות שריפה,‏ התחשמלות,‏ התהפכות המוצר או נפילתו.‏ הקפד על נקיטת אמצעי הזהירות למניעת תאונות שכאלה.‏ זהירות המוצרים המפורטים מתלה הקיר מיועד לשימוש רק עם הטלוויזיות המפורטות.‏ עבור מכשירי טלוויזיה,‏ עיין במדריך העיון הרלוונטי כדי לאמת שניתן להשתמש במתלה הקיר.‏ ללקוחות אזהרה אי הקפדה על אמצעי הזהירות הבאים עלולה לגרום לפציעה חמורה או מוות כתוצאה משריפה,‏ התחשמלות או נפילת המוצר.‏ הקפד שההתקנה תבוצע על-ידי סוכנים מורשים והרחק ילדים בזמן ההתקנה.‏ התקנה לא נכונה של מתלה הקיר או הטלוויזיה עלולים לגרום לתאונות הבאות.‏ הקפד שההתקנה תבוצע על-ידי קבלנים מורשים.‏ ˎ ‏ˎהטלוויזיה עלולה ליפול ולגרום לפציעה חמורה כגון חבורה או שבר.‏ ‏ˎאם הקיר שעליו מותקן מתלה הקיר אינו יציב,‏ אינו אחיד או אינו מאונך לרצפה,‏ היחידה עלולה ליפול ולגרום לפציעה או נזק לרכוש.‏ על הקיר להיות מסוגל לתמוך במשקל של לפחות פי * ˎ ארבע ממשקל הטלוויזיה.‏ ‏)עיין במדריך העיון של הטלוויזיה כדי לדעת מה משקלה.(‏ ‏ˎאם התקנת מתלה הקיר על הקיר אינה מספיק איתנה,‏ היחידה עלולה ליפול ולגרום לפציעה או נזק לרכוש.‏ הקפד שהעברת הטלוויזיה או הסרתה תתבצע על-ידי קבלנים מורשים.‏ אם העברת הטלוויזיה או הסרתה תבוצע על-ידי אנשים שאינם קבלנים מורשים,‏ היא עלולה ליפול ולגרום לפציעה או נזק לרכוש.‏ הקפד שנשיאת הטלוויזיה או הסרתה תבוצע על-ידי שני אנשים או יותר.‏ אל תסיר ברגים וכו’‏ לאחר תליית הטלוויזיה.‏ אם תעשה כן,‏ הטלוויזיה עלולה ליפול ולגרום לפציעה או לנזק לרכוש.‏ אל תבצע שינויים לחלקים של מתלה הקיר.‏ אם תעשה כן,‏ מתלה הקיר עלול ליפול ולגרום לפציעה או לנזק לרכוש.‏ את תתלה ציוד זולת המוצר המפורט.‏ מתלה הקיר מיועד לשימוש רק עם המוצר המפורט.‏ אם תתלה ציוד השונה מזה שפורט,‏ הוא עלול ליפול או להישבר ולגרום לפציעה או נזק לרכוש.‏ אל תתלה שום עומס זולת הטלוויזיה על מתלה הקיר.‏ אל תטלטל את הטלוויזיה שמאלה/ימינה,‏ למעלה/‏ למטה.‏ אם תעשה כן,‏ הטלוויזיה עלולה ליפול ולגרום לפציעה או לנזק לרכוש.‏ אל תישען על הטלוויזיה או תתלה ממנה.‏ אל תישען על הטלוויזיה או תיתלה עליה שכן היא עלולה ליפול עליך ולגרום לפציעה חמורה.‏ זהירות אי הקפדה על אמצעי הזהירות הבאים עלולה להוביל לפציעה או לנזק לרכוש.‏ אין לטפל המוצר בכוח מופרז במהלך הניקוי או התחזוקה.‏ אל תפעיל כוח מופרז על החלק העליון של הטלוויזיה.‏ אם תעשה כן,‏ הטלוויזיה עלולה ליפול ולגרום לפציעה או לנזק לרכוש.‏ אמצעי זהירות ˎ ‏ˎאם תשתמש בטלוויזיה המותקנת על מתלה קישר למשך זמן רב,‏ צבע הקיר מאחורי או מעל לטלוויזיה עלול לשנות את צבעו או שהטפט עלול להתנתק מהקיר,‏ בהתאם לחומר שממנו עשוי הקיר.‏ ‏ˎהסרת מתלה הקיר לאחר התקנתו תשאיר חורי ברגים בקיר.‏ ‏ˎאין להשתמש במתלה הקיר במקום הנתון לרעידות מכניות.‏ התקנת מתלה הקיר לספקים של Sony אזהרה ההוראות הבאות מיועדות לספקי Sony בלבד.‏ הקפד לקרוא את אמצעי הזהירות המתוארים למעלה ושים לב במיוחד לבטיחות במהלך ההתקנה,‏ התחזוקה והבדיקה של מוצר זה.‏ אל תתקין את מתלה הקיר על משטחי קירות שבהם פינות או צידי הטלוויזיה בולטים משטח פני הקיר.‏ − 3 (HE) −

אל תתקין את מתלה הקיר על משטחי קירות כגון עמודים שבהם פינות או צידי הטלוויזיה בולטים משטח פני הקיר.‏ פגיעה של אדם או עצם כלשהו בפינה או בצד הבולטים של הטלוויזיה,‏ עלולה לגרום לפציעה או לנזק לרכוש.‏ אל תתקין את הטלוויזיה מעל או מתחת למזגן.‏ אם הטלוויזיה תיחשף לנזילות מים או לזרם אוויר ממזגן למשך זמן ארוך,‏ עלולה להיגרם שריפה,‏ התחשמלות או תקלה בטלוויזיה.‏ הקפד להתקין היטב את מתלה הקיר לקיר תוך הקפדה על ההוראות שבמדריך זה.‏ אם הברגים יהיו רופפים או יפלו,‏ מתלה הקיר עלול ליפול ולגרום לפציעה או נזק לרכוש.‏ הקפד להשתמש בברגים המתאימים לחומר שממנו עשוי הקיר והתקן את היחידה היטב באמצעות ארבעה ברגים או יותר בקוטר 8 מ"מ ‏)או שווה ערך(.‏ הקפד להשתמש בברגים ובחלקי החיבור המסופקים בהתאם להוראות הכלולות במדריך הוראות זה.‏ אם תשתמש בחלקים חלופיים,‏ הטלוויזיה עלולה ליפול ולגרום לפציעה גופנית או לנזק לרכוש.‏ הקפד להרכיב כהלכה את הזווית לפי התהליך המתואר במדריך הוראות זה.‏ אם הברגים יהיו רופפים או ייפלו,‏ הטלוויזיה עלולה ליפול ולגרום לפציעה גופנית או לנזק לטלוויזיה.‏ הקפד להדק את הברגים היטב במקומם המיועד.‏ אם לא תעשה כן,‏ הטלוויזיה עלולה ליפול ולגרום לפציעה גופנית או לנזק לטלוויזיה.‏ שים לב לא לזעזע את הטלוויזיה במהלך ההתקנה.‏ זעזוע הטלוויזיה עלול לגרום לנפילתה או שבירתה.‏ פעולה זו עלולה לגרום לפציעה.‏ הקפד להתקין את הטלוויזיה על קיר מאונך וישר.‏ אם לא תעשה כן,‏ הטלוויזיה עלולה ליפול ולגרום לפציעה.‏ לאחר התנה נאותה של הטלוויזיה,‏ הדק היטב את הכבלים.‏ אם אנשים או עצמים ייתקלו בכבלים,‏ עלולה להיגרם פציעה או עלול להיגרם נזק לטלוויזיה.‏ אל תאפשר לכבל המתח או לכבל המחבר להיצבט.‏ אם כבל המתח או הכבל המחבר צבוטים בין היחידה לבין הקיר או שהם מכופפים או מסובבים בכוח,‏ המוליכים הפנימיים עלולים להיחשף ולגרום לקצר או נתק חשמלי.‏ דבר זה עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.‏ הברגים הנחוצים לקיבוע מתלה הקיר לקיר אינם מסופקים.‏ השתמש בברגים המתאימים לחומר שממנו עשוי הקיר בעת התקנת מתלה הקיר.‏ − 4 (HE) −

 • Page 1 and 2:

  Wall-Mount Bracket Installation Inf

 • Page 3 and 4:

  On Safety Thank you for purchasing

 • Page 5 and 6:

  Installing the TV onto the wall Ins

 • Page 7 and 8:

  Allow for suitable clearance betwee

 • Page 9 and 10:

  Preparing for the installation of t

 • Page 11 and 12:

  2-b Confirming the completion of t

 • Page 13 and 14:

  Informations d’installation pour

 • Page 15 and 16:

  N’installez pas le support de fix

 • Page 17 and 18:

  Choix de l’emplacement d’instal

 • Page 19 and 20:

  Reportez-vous au tableau ci-dessous

 • Page 21 and 22:

  Montage fin (2-b) Remarque ˎˎCe t

 • Page 23 and 24:

  Spécifications f h1 h2 g d b a c e

 • Page 25 and 26:

  Seguridad Muchas gracias por la adq

 • Page 27 and 28:

  Instalación del televisor en la pa

 • Page 29 and 30:

  Deje un espacio adecuado entre el t

 • Page 31 and 32:

  Preparación para instalar el telev

 • Page 33 and 34:

  2-b ADVERTENCIA ˎˎAsegúrese de

 • Page 35 and 36:

  Installationsinformationen zum Verw

 • Page 37 and 38:

  Montieren der Wandhalterung An die

 • Page 39 and 40:

  Festlegen der Montageposition 1 Leg

 • Page 41 and 42:

  Informationen zur Montageposition d

 • Page 43 and 44:

  Weiches Tuch Standardanbringung (2-

 • Page 45 and 46:

  Überprüfen der abgeschlossenen Mo

 • Page 47 and 48:

  Veiligheid Bedankt voor uw aankoop

 • Page 49 and 50:

  De tv aan de muur bevestigen De ins

 • Page 51 and 52:

  Zorg zoals hieronder weergegeven vo

 • Page 53 and 54:

  De installatie van de tv voorbereid

 • Page 55 and 56:

  2-b De installatie controleren Con

 • Page 57 and 58:

  Informazioni sull’installazione p

 • Page 59 and 60:

  Installazione della staffa di monta

 • Page 61 and 62:

  Scelta della posizione di installaz

 • Page 63 and 64:

  Consultare la tabella seguente sull

 • Page 65 and 66:

  Panno morbido Montaggio standard (2

 • Page 67 and 68:

  Caratteristiche tecniche f h1 h2 g

 • Page 69 and 70:

  Om säkerhet Tack för att du valt

 • Page 71 and 72:

  Montera TV:n på väggen Installati

 • Page 73 and 74:

  Se till att det finns ett tillräck

 • Page 75 and 76:

  Förbered installationen av TV:n 1

 • Page 77 and 78:

  2-b Kontrollera att installationen

 • Page 79 and 80:

  Informacje dotyczące instalacji w

 • Page 81 and 82:

  Montaż uchwytu ściennego Do dystr

 • Page 83 and 84:

  Wybór miejsca montażu 1 Wybrać m

 • Page 85 and 86:

  Zapoznaj się z poniższą tabelą

 • Page 87 and 88:

  Płaski montaż (2-b) Uwaga ˎˎW p

 • Page 89 and 90:

  Specyfikacja f h1 h2 g d b a c e Wy

 • Page 91 and 92:

  Segurança Obrigado por ter adquiri

 • Page 93 and 94:

  Instalação do televisor na parede

 • Page 95 and 96:

  Permite uma folga adequada entre o

 • Page 97 and 98:

  Preparar a instalação do televiso

 • Page 99 and 100:

  2-b Confirmar a conclusão da inst

 • Page 101 and 102:

  Oplysninger om montering med Sonys

 • Page 103 and 104:

  Monter ikke beslaget til vægmonter

 • Page 105 and 106:

  Find en placering 1 Find tv'ets pla

 • Page 107 and 108:

  Se tabellen nedenfor vedrørende pl

 • Page 109 and 110:

  Slam montering (2-b) Bemærk ˎˎDu

 • Page 111 and 112:

  Specifikationer f h1 h2 g d b a c e

 • Page 113 and 114:

  Turvallisuus Kiitos, että päätit

 • Page 115 and 116:

  Television asennus seinään Asennu

 • Page 117 and 118:

  Jätä sopiva väli television ja k

 • Page 119 and 120:

  Television asennuksen valmistelu 1

 • Page 121 and 122:

  2-b Asennuksen tarkistaminen Tarki

 • Page 123 and 124:

  Installasjonsveiledning for bruk me

 • Page 125 and 126:

  Ikke monter veggmonteringsbraketten

 • Page 127 and 128:

  Bestemme installasjonsstedet 1 Best

 • Page 129 and 130:

  Se tabellen under om sted for monte

 • Page 131 and 132:

  Tynn montering (2-b) Merknad ˎˎDu

 • Page 133 and 134:

  Spesifikasjoner f h1 h2 g d b a c e

 • Page 135 and 136:

  Σχετικά με την ασφά

 • Page 137 and 138:

  Τοποθέτηση της τηλ

 • Page 139 and 140:

  Φροντίστε ώστε να υ

 • Page 141 and 142:

  Προετοιμασία για τ

 • Page 143 and 144:

  2-b Επαλήθευση της ο

 • Page 145 and 146:

  Sony Duvar Askı Aparatını Kullan

 • Page 147 and 148:

  Duvar Askı Aparatını televizyonu

 • Page 149 and 150:

  Montaj konumuna karar verme 1 Monta

 • Page 151 and 152:

  Taban Adaptörü montaj konumu hakk

 • Page 153 and 154:

  İnce montaj (2-b) Not ˎˎBu monta

 • Page 155 and 156:

  Teknik Özellikler f h1 h2 g d b a

 • Page 157 and 158:

  Biztonság Köszönjük, hogy ezt a

 • Page 159 and 160:

  A televíziókészülék falra szer

 • Page 161 and 162:

  Ügyeljen arra, hogy a televíziók

 • Page 163 and 164:

  A televíziókészülék felszerel

 • Page 165 and 166:

  2-b A felszerelés megfelelőség

 • Page 167 and 168:

  Instalační informace k používá

 • Page 169 and 170:

  Konzolu na zeď nemontujte na ploch

 • Page 171 and 172:

  Určení místa montáže 1 Rozhodn

 • Page 173 and 174:

  Viz tabulku níže, ve které najde

 • Page 175 and 176:

  Montáž u stěny (2-b) Poznámka

 • Page 177 and 178:

  Technické údaje f h1 h2 g d b a c

 • Page 179 and 180:

  Informácie o bezpečnosti Ďakujem

 • Page 181 and 182:

  Montáž TV prijímača na stenu Po

 • Page 183 and 184:

  Medzi TV prijímačom, stropom a vy

 • Page 185 and 186:

  Príprava na montáž TV prijímač

 • Page 187 and 188:

  2-b Kontrola dokončenej montáže

 • Page 189 and 190:

  Informaţii de instalare pentru uti

 • Page 191 and 192:

  Instalarea dispozitivului de montar

 • Page 193 and 194:

  Stabilirea locaţiei de instalare 1

 • Page 195 and 196:

  Consultaţi tabelul de mai jos priv

 • Page 197 and 198:

  Montaj pe suport subţire (2-b) Not

 • Page 199 and 200:

  Specificaţii f h1 h2 g d b a c e D

 • Page 201 and 202:

  Относно безопаснос

 • Page 203 and 204:

  Монтаж на телевизо

 • Page 205 and 206:

  Оставете подходящо

 • Page 207 and 208:

  Подготовка за монт

 • Page 209 and 210:

  2-b Проверка на прик

 • Page 211 and 212:

  Сведения об исполь

 • Page 213 and 214:

  ВНИМАНИЕ Пpи нecоблю

 • Page 215 and 216:

  Порядок установки

 • Page 217 and 218:

  Oбecпeчьтe нaличиe доc

 • Page 219 and 220:

  Подготовка к устан

 • Page 221 and 222:

  2-b ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 • Page 223 and 224:

  Інформація зі вста

 • Page 225 and 226:

  встановлено на сті

 • Page 227 and 228:

  Визначення місця в

 • Page 229 and 230:

  Місце встановлення

 • Page 231 and 232:

  М’яка тканина Стан

 • Page 233 and 234:

  Технічні характери

 • Page 235 and 236:

  Ohutusest Täname teid selle toote

 • Page 237 and 238:

  Teleri paigaldamine seinale Paigald

 • Page 239 and 240:

  Jätke teleri ja lae ning seina een

 • Page 241 and 242:

  Ettevalmistus teleri paigaldamiseks

 • Page 243 and 244:

  2-b Paigaldusjärgne kontroll Kont

 • Page 245 and 246:

  Uzstādīšanas informācija Sony s

 • Page 247 and 248:

  Neuzstādiet sienas kronšteinu vie

 • Page 249 and 250:

  Uzstādīšanas vietas izvēle 1 Iz

 • Page 251 and 252:

  Pamatnes pārejas uzstādīšanas v

 • Page 253 and 254:

  Kompaktā montāža (2-b) Piezīme

 • Page 255 and 256:

  Specifikācijas f h1 h2 g d b a c e

 • Page 257 and 258:

  Sauga Dėkojame, kad įsigijote š

 • Page 259 and 260:

  TV montavimas prie sienos Montavimo

 • Page 261 and 262: Palikite tinkamą tarpą tarp TV ir
 • Page 263 and 264: Pasiruošimas tvirtinti TV 1 Atjunk
 • Page 265 and 266: 2-b Montavimo darbų užbaigimo pa
 • Page 267 and 268: Navodila za uporabo nosilca za sten
 • Page 269 and 270: Nosilca za stensko montažo ne name
 • Page 271 and 272: Izbiranje mesta vgradnje 1 Odločit
 • Page 273 and 274: Za položaj pritrditve osnovnega po
 • Page 275 and 276: Tanki nosilec (2-b) Opomba ˎˎPri
 • Page 277 and 278: Tehnični podatki f h1 h2 g d b a c
 • Page 279 and 280: O sigurnosti Zahvaljujemo na kupnji
 • Page 281 and 282: Postavljanje televizora na zid Nač
 • Page 283 and 284: Pazite da ostavite dovoljno prostor
 • Page 285 and 286: Priprema za postavljanje televizora
 • Page 287 and 288: 2-b Potvrda dovršetka postavljanj
 • Page 289 and 290: Sony қабырғаға орнат
 • Page 291 and 292: Қабырғаға бекіту к
 • Page 293 and 294: Орнатылатын орынды
 • Page 295 and 296: Негізгі адаптерді
 • Page 297 and 298: Жақын орнату (2-b) Нұ
 • Page 299 and 300: Техникалық сипатта
 • Page 301 and 302: O bezbednosti Hvala vam što ste ku
 • Page 303 and 304: Postavljanje TV-a na zid Postupak p
 • Page 305 and 306: Ostavite odgovarajući razmak izme
 • Page 307 and 308: Priprema za postavljanje TV-a 1 Odv
 • Page 309 and 310: 2-b Potvrđivanje završetka posta
 • Page 311: מידע להתקנה לשימוש
 • Page 315 and 316: 1 החלטה על מיקום ההת
 • Page 317 and 318: עיין בטבלה שלהלן שע
 • Page 319 and 320: .8 ˎ ˎ ˎ ˎ 1 תלייה צרה
 • Page 321: a c e f מפרט h1 h2 g d מידו