Views
9 months ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Mode d'emploi Lituanien

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Mode d'emploi Lituanien

HE איתור

HE איתור תקלות על מנת שתוכנת הטלוויזיה תהיה עדכנית,‏ נדרש להוריד את נתוני התוכנה האחרונה דרך מערכת שידור דיגיטלי או אינטרנט ולעדכן את התוכנה.‏ בחר ‏[עדכן כעת]‏ להתחיל את עדכון התוכנה.‏ תאורת ה-‏LED מבזיקה בלבן כאשר התוכנה מתעדכנת.‏ אל תנתק את כבל כוח AC ‏(ספק ראשי)‏ בהמלך עדכון תוכנה.‏ אם תעשה כן עדכון התוכנה עלול לא להסתיים,‏ וזה עלול לגרום לתוכנה לא לפעול.‏ עדכוני תוכנה יכולים להיארך עד כ-‏‎30‎ דקות.‏ אם אתה מעוניין לעדכן את התוכנה באופן אוטומטי,‏ לחץ על HOME ובחר ‏[עזרה]‏ T ‏[עדכון תוכנה]‏ T ‏[הורדת תוכנה אוטומטית]‏ T ‏[כבוי].‏ כאשר אתה מחבר את הטלוויזיה,‏ הטלוויזיה עלולה לא להידלק לזמן מה גם אם אתה לוחץ על לחצן ההפעלה בשלט רחוק או בטלוויזיה,‏ מכיוון שנדרש זמן לאחתל את המערכת.‏ המתן כדקה,‏ לאחר מכן הפעל שנית.‏ כאשר אתה מדליק בלחיצה על לחצן ההפעלה בשלט רחוק או בטלוויזיה,‏ נדרש זמן מה להפעלת התאורת LED ולשלט רחוק להיות פעיל.‏ כאשר תאורת ה-‏ LED מהבהבת באדום,‏ ספור כמה פעמים הוא מהבהב ‏(משך הזמן בין הבהובים הוא שלוש שניות).‏ אם תאורת ה-‏LED מוארת באדום,‏ אפס את הטלוויזיה על-ידי ניתוק הכבל הראשי לשתי דקות,‏ ולאחר מכן הדלק את הטלוויזיה.‏ אם הבעיה ממשיכה,‏ צור קשר עם הספק או עם מרכז שירות של Sony ועדכן אותם במספר ההבהובים האדומים של תאורת LED ‏(מרווח הזמן הוא שלוש שניות).‏ נתק את החיבור הראשי,‏ והודע לסוכן שלך או למרכז השירות של . Sony כאשר תאורת ה-‏ LED אינה מהבהבת,‏ בדוק את הנושאים שבטבלה שלהלן.‏ בנוסף,‏ ניתן לעיין ב[איתור תקלות]‏ במדריך העזרה או לבצע אבחון עצמי על-ידי בחירת ‏[עזרה]‏ T ‏[אבחון עצמי].‏ אם הבעיה לא נעלמת,‏ דאג לתיקון הטלוויזיה אצל טכנאי שירות מורשה.‏ תקלות ופתרונות אין תמונה ‏(מסך חשוך)‏ ואין צליל.‏ בדוק את האנטנה/חיבור הכבל.‏ חבר את הטלוויזיה לחשמל ולחץ על בטלוויזיה או על בשלט הרחוק.‏ לא ניתן להתכוונן לכמה תוכניות.‏ בדוק את חיבור האנטנה/הכבל או את צלחת הלוויין.‏ ייתכן שכבל הלוויין מקצר או שיש בעיות בחיבור הכבל.‏ בדוק את חיבור הכבל ולאחר מכן כבה את הטלוויזיה על ידי סגירת מתג ההפעלה/הכיבוי הראשי והדלק אותה שוב.‏ התדר שהזנת מחוץ לתחום.‏ פנה לחברת הלוויין.‏ לא ניתן להציג שירותי טלוויזיה בכבלים ‏(תוכניות).‏ בדוק את חיבור הכבל ואת הגדרות הכוונון.‏ נסה לבצע ‏[כוונון אוטומטי דיגיטלי]‏ על ידי בחירה ב-[אנטנה]‏ במקום ב-[כבלים].‏ השלט רחוק אינו פועל.‏ החלף את הסוללות.‏ סיסמת ‏[נעילת הורים]‏ לא ידועה.‏ הזן את המספר 9999 בתור קוד ה-‏PIN‏.‏ ‏(קוד ה-‏PIN 9999 תמיד מתקבל).‏ סביבת הטלוויזיה מתחממת.‏ כאשר הטלוויזיה פועלת לפרק זמן ממושך,‏ סביבתה מתחממת.‏ ייתכן שתבחין בכך כאשר תיגע בה בידך.‏ שמע או תמונה קפואים,‏ מסך ריק,‏ או אם הטלוויזיה אינה מגיבה בעת לחיצה על אחד הכפתורים במכשיר או בשלט רחוק.‏ בצע איפוס פשוט של הטלוויזיה על-ידי ניתוק כבל המתח למשך שתי דקות וחיבורו שוב.‏ אינני מוצא את הלחצנים , , +/– ,CH+/– , TV ו-‏TV בטלוויזיה.‏ עיין באיור להלן כדי לאתר את הלחצנים בטלוויזיה.‏ תאורת LED מאירה.‏ גב הטלוויזיה אם לא תרצה להפעיל את תאורת ,LED תוכל להפסיק אותה.‏ לחץ על HOME ובחר את ‏[הגדרות]‏ T ‏[תאורת [LED T ‏[כבוי].‏ לא ניתן להתחבר לנתב אלחוטי באמצעות WPS .(Wi-Fi Protected Setup) T בחר ‏[פשוט]‏ ,WEP אם אתה משתמש באבטחת [Wi-Fi] T ‏[התחבר עם רשימת סריקה].‏ ולאחר מכן בחר את שם הרשת (SSID) שאתה רוצה לחבר.‏ לא ניתן לאתר את שם הרשת הרצויה בהגדרת הרשת.‏ בחר ‏[[הזנה ידנית]]‏ ולחץ להכנסת שם הרשת.‏ 13 HE

SU-WL450 1 חבר את התושבת לתלייה על הקיר G ‏(המצורפת לטלוויזיה)‏ לאחורי הטלוויזיה ‏(כדי לכוון אותה במקביל לקיר).‏ 1.5 ניוטון מטר {15 קג"כ ס"מ}‏ G מטלית רכה • • הערות אם אתה משתמש במברג חשמלי,‏ כוון את המומנט ל-‏‎1.5‎ ניוטון מטר בערך {15 קג"כ ס"מ}.‏ הקפד להדק את מתלה הקיר כשאתה מחבר אותו לטלוויזיה.‏ השתמש במברג שטוח בלבד להתקנת התושבת לתלייה על הקיר.‏ אם תשתמש בכלי אחר,‏ המומנט המופעל על התושבת לתלייה על הקיר עלול להיות חזק מדי ולגרום נזק לטלוויזיה.‏ לקבלת הוראות לגבי התקנת דגם הטלוויזיה שלך על מתלה קיר,‏ עיין באתר האינטרנט הבא:‏ www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual 12 HE