Views
9 months ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Mode d'emploi Lituanien

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Mode d'emploi Lituanien

שימוש בשלט

שימוש בשלט הרחוק תיאור חלקי השלט הרחוק HE ‏(בחירת קלט/החזקת טקסט)‏ במצב טלוויזיה:‏ הצג ובחר מקור כניסה.‏ במצב טקסט:‏ המתנה בעמוד הנוכחי.‏ / ‏(מצב המתנה של הטלוויזיה)‏ הפעלה או כיבוי הטלוויזיה ‏(מצב המתנה).‏ DIGITAL/ANALOG מעבר בין מצב דיגיטלי ואנלוגי.‏ TV/RADIO מעבר בין שידורי TV או .RADIO FOOTBALL הפעלת מצב כדורגל בשידור חי ‏(כאשר תכונה זו זמינה).‏ כפתורי מספרים EXIT חזרה למסך הקודם או יציאה מהתפריט.‏ כאשר שירות של יישום אינטראקטיבי זמין,‏ לחץ ליציאה מהשירות.‏ ‏(טקסט)‏ הצגת מידע בטקסט.‏ לחצנים צבעוניים ביצוע הפונקציה המתאימה במצב הנוכחי.‏ (Info/Text reveal) / הצגת מידע.‏ SYNC MENU הצגת תפריט .BRAVIA Sync 9 HE

HDMI IN 1/MHL ניתן לחבר התקן Link) MHL (Mobile High-definition באמצעות כבל MHL באיכות .HD *1 בעת חיבור של ציוד מונו,‏ השתמש בשקע השמע (MONO) . L *2 באזורים / במדינות / בדגמי טלוויזיה מסוימים בלבד.‏ *3 הפונקציה HDD REC תהיה זמינה במהלך 2015. כשהפונקציה HDD REC תהיה זמינה,‏ תקבל אותה אוטומטית כעדכון תוכנה.‏ ודא שהטלוויזיה מחוברת לאינטרנט.‏ אם אין לך חיבור רשת,‏ תוכל להוריד את התוכנה מאתר התמיכה של Sony למחשב.‏ לקבלת פרטים על השדרוג,‏ בקר באתר התמיכה של .Sony כדי לקבל הודעה על מועד ההשקה המדויק,‏ הירשם לעדכונים בכתובת .http://www.sony.eu/support/2015tvnetworkupdate 8 HE