Views
9 months ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Mode d'emploi Lituanien

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Mode d'emploi Lituanien

HE • • • מידע

HE • • • מידע בטיחות אזהרה אין לחשוף את הסוללות לחום גבוה כגון אור שמש,‏ אש וכדומה.‏ התקנה/הגדרה התקן והשתמש בטלוויזיה בהתאם להוראות שלהלן כדי להימנע משרפה,‏ התחשמלות או נזק ו/או פציעות.‏ התקנה יש להתקין את הטלוויזיה ליד שקע חשמל נגיש.‏ • הצב את הטלוויזיה על משטח יציב ומאוזן כדי למנוע פגיעה גופנית או נזק לטלוויזיה.‏ • התקנה על הקיר תתבצע רק על ידי איש שירות מוסמך.‏ • מטעמי בטיחות,‏ מומלץ מאוד להשתמש באביזרי ,Sony כולל:‏ מתלה קיר SU-WL450 הקפד להשתמש בברגים שסופקו עם התושבת המותקנת על הקיר בעת חיבור התושבת המותקנת על הקיר אל הטלוויזיה.‏ הברגים המסופקים מתוכננים כמוצג באיור בעת מדידה ממשטח ההצמדה של התושבת המותקנת על הקיר.‏ קוטר הברגים ואורכם משתנה בהתאם לדגם תושבת ההתקנה על הקיר.‏ השימוש בברגים השונים מאלו שסופקו עלול לגרום נזק פנימי לטלוויזיה או עלול לגרום לה ליפול וכו.‏ בורג ‏(סופק עם התושבת המותקנת על הקיר)‏ מתלה קיר אוורור לעולם אל תכסה את פתחי האוורר ואל תכניס דבר לתוך הטלוויזיה.‏ • השאר מרווח סביב הטלוויזיה כמתואר להלן.‏ • מומלץ מאוד להשתמש בתושבת להתקנה על קיר של Sony כדי שסחרור האוויר יהיה מתאים.‏ מותקנת על קיר השאר לפחות מרווח זה סביב הטלוויזיה.‏ מותקנת עם מעמד מ"ס 10 מ"ס 10 מ"ס 30 מ"ס 10 מ"ס 30 מ"ס 10 מ"ס 10 מ"ס 6 השאר לפחות מרווח זה סביב הטלוויזיה.‏ כדי להבטיח אוורור נאות ולמנוע הצטברות לכלוך או אבק:‏ אל תניח את הטלוויזיה על גבה,‏ אל תתקין אותה הפוך או באלכסון.‏ אל תניח את הטלוויזיה על מדף,‏ שטיח,‏ מיטה או ארון.‏ אל תכסה את הטלוויזיה בעזרת בד,‏ כגון וילונות או פריטים אחרים כגון עיתונים וכו.‏ אל תתקין את הטלוויזיה כמתואר להלן.‏ סחרור האוויר חסום.‏ • 10 מ"מ - 12 מ"מ • • • הובלה לפני הובלת הטלוויזיה,‏ נתק את כל כבלים.‏ יש צורך בשניים או שלושה אנשים כדי להוביל טלוויזיה גדולה.‏ בהעברה ידנית של הטלוויזיה,‏ החזק אותה כמו באיור להלן.‏ אל תפעיל לחץ על פנל ה-‏LCD ועל המסגרת שסביב המסך.‏ קיר קיר • • בעת הובלת הטלוויזיה,‏ אל תטלטל אותה ואל תחשוף אותה לרעידות חזקות.‏ בעת הובלת הטלוויזיה לצורך תיקון או בעת מעבר דירה,‏ ארוז אותה בעזרת אריזתה המקורית וחומר האריזה.‏ 3 HE

תוכן עניינים הקדמה תודה לך על שבחרת במוצר Sony זה.‏ לפני הפעלת הטלוויזיה,‏ נא קרא מדריך זה בעיון ושמור אותו כדי שתוכל לעיין בו בעתיד.‏ הערות לפני הפעלת הטלוויזיה,‏ קרא את הנושא ‏"מידע בטיחות"‏ ‏(עמוד 3). • התמונות והאיורים המופיעים במדריך המהיר ובמדריך זה הם לצורכי עיון בלבד וייתכן שיהיו שונים ממראה המוצר הממשי.‏ מיקום תווית הזיהוי מדבקות הנושאות את מספר הדגם,‏ תאריך הייצור ‏(שנה/חודש)‏ ונתוני אספקת המתח ממוקמות בחלקה האחורי של הטלוויזיה או המארז.‏ התוויות עבור מספר הדגם והמספר הסידורי של מתאם המתח נמצאות בתחתית מתאם המתח.‏ אזהרה כדי למנוע פריצת שריפה,‏ הרחק נרות או אש גלויה ממוצר זה תמיד.‏ • הערה חשובה.‏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 מידע בטיחות.‏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 אמצעי זהירות.‏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 חלקים ופקדים.‏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 פקדים ומחוונים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 כניסות ויציאות.‏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 שימוש בשלט הרחוק.‏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 תיאור חלקי השלט הרחוק . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 הרכבת הטלוויזיה על הקיר.‏ . . . . . . . . . . . . . . 11 איתור תקלות.‏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 תקלות ופתרונות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 מפרטים.‏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 הערה חשובה מוצר זה יוצר על ידי או עבור Sony Corporation, 1-7-1 Konan Tokyo, 108-0075 ,Minato-ku יפן.‏ שאלות לגבי תאימות מוצר על בסיס חקיקה של האיחוד האירופי יש להפנות לנציג המורשה,‏ Sony ,Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart גרמניה.‏ בנושאי שירות ואחריות,‏ נא לפנות לכתובות המסופקות במסמכי השירות או האחריות.‏ הערות לאות אלחוטי חברת Sony Corporation מצהירה בזאת שיחידה זו עומדת בדרישות החיוניות ושאר תנאים רלוונטיים אחרים של ההנחיה .1999/5/EC לקבלת פרטים,‏ נא בקר בכתובת שלהלן:‏ http://www.compliance.sony.de/ הערה ללקוחות:‏ המידע שלהלן מתייחס רק לציוד הנמכר במדינות שבהן תקפות הנחיות .EU המערכת האלחוטית של הטלוויזיה עשויה לפעול במדינות שלהלן:‏ AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo ניתן להפעיל ציוד זה במדינות שאינן שייכות לאיחוד האירופי.‏ 2 HE