Views
9 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Siete (LAN a bezdrôtová sieť LAN) n132 N ❑ Skontrolujte, či je položka Nastavenia adaptéra bezdrôtového pripojenia v okne Možnosti napájania nastavená na možnosť Maximálny výkon. Výber akejkoľvek inej možnosti môže spôsobiť zlyhanie komunikácie. Na zmenu nastavení postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu stavu napájania na paneli úloh a vyberte možnosť Možnosti napájania. 2 Kliknite na položku Zmeniť nastavenia plánu. 3 Kliknite na možnosť Zmeniť rozšírené nastavenia napájania. 4 Vyberte kartu Rozšírené nastavenie. 5 Dvakrát kliknite na položky Nastavenia adaptéra bezdrôtového pripojenia a Režim nízkej spotreby. 6 Pre nastavenie Batérie aj Zo siete zvoľte v rozbaľovacom zozname možnosť Maximálny výkon.

Odstraňovanie porúch > Siete (LAN a bezdrôtová sieť LAN) n133 N Čo robiť, ak nemôžem pristupovať na Internet? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Skontrolujte nastavenia prístupového bodu. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším prístupovým bodom. Skontrolujte, či váš počítač a prístupový bod sú navzájom spojené. Počítač presuňte ďalej od prekážok alebo bližšie k používanému prístupovému bodu. Skontrolujte, či je váš počítač správne nakonfigurovaný na prístup na Internet. Skontrolujte, či je položka Nastavenia adaptéra bezdrôtového pripojenia v okne Možnosti napájania nastavená na možnosť Maximálny výkon. Výber akejkoľvek inej možnosti môže spôsobiť zlyhanie komunikácie. Podľa krokov v časti Čo robiť, ak sa počítač nemôže pripojiť k bezdrôtovému prístupovému bodu v sieti LAN? (str. 131) zmeňte nastavenia. Prečo je prenos dát pomalý? ❑ ❑ ❑ ❑ Prenosová rýchlosť bezdrôtovej siete LAN je ovplyvnená vzdialenosťou a prekážkami medzi zariadeniami a prístupovými bodmi. Medzi ostatné faktory patria konfigurácie zariadení, podmienky šírenia rádiového signálu a kompatibilita softvéru. Ak chcete maximalizovať rýchlosť prenosu dát, presuňte počítač ďalej od prekážok alebo bližšie k používanému prístupovému bodu. Ak používate bezdrôtový prístupový bod k sieti LAN, zariadenie môže byť dočasne preťažené v závislosti od toho, koľko iných zariadení cezeň komunikuje. Ak sa váš prístupový bod ruší s inými prístupovými bodmi, zmeňte jeho kanál. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším prístupovým bodom. Skontrolujte, či je položka Nastavenia adaptéra bezdrôtového pripojenia v okne Možnosti napájania nastavená na možnosť Maximálny výkon. Výber akejkoľvek inej možnosti môže spôsobiť zlyhanie komunikácie. Podľa krokov v časti Čo robiť, ak sa počítač nemôže pripojiť k bezdrôtovému prístupovému bodu v sieti LAN? (str. 131) zmeňte nastavenia.