Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > Používanie ďalších modulov alebo pamäťových kariet n 52 N Ako vložiť pamäťovú kartu SD 1 Nájdite zásuvku na pamäťovú kartu SD. 2 Pamäťovú kartu SD držte tak, aby šípka smerovala nahor a bola otočená smerom k zásuvke. 3 Pamäťovú kartu SD opatrne zasuňte do zásuvky, kým nezacvakne na svojom mieste. Pamäťovú kartu netlačte do zásuvky násilím. ✍ Po vložení pamäťovej karty SD do zásuvky sa jej ikona zobrazí v okne Počítač.

Používanie počítača VAIO > Používanie ďalších modulov alebo pamäťových kariet n 53 N Ako vybrať pamäťovú kartu SD 1 Nájdite zásuvku na pamäťovú kartu SD. 2 Presvedčte sa, že indikátor prístupu k médiu nesvieti. 3 Pamäťovú kartu SD zatlačte smerom do počítača a uvoľnite. Pamäťová karta SD sa vysunie. 4 Pamäťovú kartu SD vytiahnite zo zásuvky.