Views
7 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Rozšírenie vášho

Rozšírenie vášho počítača VAIO > n 94 N Rozšírenie vášho počítača VAIO Váš počítač VAIO a pamäťové moduly používajú jemné komponenty a technológiu elektronických konektorov. Z dôvodu, aby ste sa vyhli zrušeniu záruky počas záručnej doby výrobku, odporúčame: ❑ Vo veci inštalácie nového pamäťového modulu sa obráťte na svojho predajcu. ❑ Ak nie ste oboznámení s rozšírením pamäte v počítači, nemali by ste pamäť inštalovať sami. ❑ Nemali by ste sa dotýkať konektorov ani otvárať kryt priestoru s pamäťovými modulmi. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na službu VAIO-Link. Typ a kapacita pamäťových modulov nainštalovaných v počítači sa môžu líšiť v závislosti od zakúpeného modelu. Konfiguráciu svojho počítača zistíte podľa technických údajov.

Rozšírenie vášho počítača VAIO > Pridávanie a odoberanie pamäte n 95 N Pridávanie a odoberanie pamäte Ak potrebujete rozšíriť funkčnosť počítača, nainštalovaním voliteľných pamäťových modulov môžete rozšíriť množstvo pamäte. Pred tým, ako rozšírite pamäť vášho počítača, prečítajte si poznámky a postupy na nasledujúcich stranách. Poznámky k pridávaniu alebo odoberaniu pamäťových modulov ❑ ❑ ❑ ❑ Pred pridávaním alebo odoberaním pamäťových modulov umiestnite počítač na rovný povrch. Pri výmene pamäte buďte opatrní. Nesprávna inštalácia pamäťových modulov môže spôsobiť poškodenie vášho systému. Toto poškodenie môže viesť k zrušeniu záruky od výrobcu. Používajte iba také pamäťové moduly, ktoré sú kompatibilné s vaším počítačom. Ak počítač nezistí niektorý pamäťový modul alebo sa operačný systém Windows stane nestabilný, obráťte sa na distribútora alebo výrobcu pamäťového modulu. Elektrostatický výboj (ESD) môže poškodiť elektronické komponenty. Pred tým, ako sa dotknete pamäťového modulu, zabezpečte nasledujúce: ❑ ❑ ❑ ❑ Postupy popísané v tomto dokumente predpokladajú, že používateľ je oboznámený so všeobecnou terminológiou súvisiacou s osobnými počítačmi, bezpečnostnou praxou a požiadavkami predpisov na používanie a modifikovanie elektronických zariadení. Pred tým, ako z vášho počítača snímete akýkoľvek kryt alebo panel, počítač vypnite a odpojte ho od napájacích zdrojov (batéria a sieťový adaptér) a všetkých telekomunikačných káblov, sietí a modemov. Nedodržanie tohto pokynu môže viesť k úrazu alebo poškodeniu zariadenia. ESD môže poškodiť pamäťové moduly a iné komponenty. Pamäťové moduly inštalujte iba na pracovnej stanici ESD. Ak taká stanica nie je k dispozícii, nepracujte v priestore s kobercom a nemanipulujte s materiálmi, ktoré vytvárajú alebo udržujú statickú elektrinu (napr. celofánové balenie). Počas vykonávania tohto postupu sa uzemnite udržovaním kontaktu s nenatretou kovovou časťou šasi. Balenie s pamäťovým modulom neotvárajte skôr, ako ste pripravení modul vymeniť. Balenie chráni modul pred ESD.