Views
6 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Тъчпад n154 N Тъчпад Какво да правя, ако тъчпадът ми не работи? ❑ Може да сте деактивирали тъчпада, преди да сте свързали мишка към компютъра. Вж. Използване на тъчпада (стр. 33). ❑ Проверете дали към компютъра е свързана мишка. ❑ Ако курсорът не се мести, докато работи дадено софтуерно приложение, натиснете клавишите Alt + F4, за да затворите приложението. ❑ Ако клавишите Alt + F4 не работят, натиснете клавиша на Windows веднъж, след което клавиша , няколко пъти, изберете Рестартиране с клавиша M или m, а след това натиснете клавиша Enter, за да рестартирате компютъра. ❑ Ако компютърът не се рестартира, натиснете клавишите Ctrl + Alt + Delete, изберете стрелката до бутона Изключване с клавишите m и ,, след което натиснете клавиша Enter, изберете Рестартиране с клавиша M или m, а след това натиснете клавиша Enter, за да рестартирате компютъра. ❑ Ако тази процедура на подейства, натиснете и задръжте бутона за захранването, докато компютърът се изключи. ! Изключването на компютъра чрез бутоните Ctrl + Alt + Delete или бутона за захранването може да доведе до загуба на назаписаните данни.

Отстраняване на неизправности > Клавиатура n155 N Клавиатура Какво да правя, ако конфигурацията на клавиатурата е неправилна? Езиковата подредба на клавиатурата на компютъра е посочена на опаковъчната кутия. Ако изберете различна регионална клавиатура при завършване на настройката на Windows, клавишната комбинация няма да съвпада. За промяна на конфигурацията на клавиатурата следвайте тези стъпки: 1 Щракнете върху Старт и Контролен панел. 2 Щракнете върху Часовник, език и регион, след което изберете Промяна на клавиатури или на други методи за въвеждане под Регион и език. 3 Щракнете върху Промяна на клавиатури в раздела Клавиатури и езици. 4 Сменете настройката по желание. Какво да правя, ако не мога да въведа определени знаци с клавиатурата? Ако не можете да въведете U, I, O, P, J, K, L, M и така нататък, може да е активиран клавиша Num Lk. Проверете дали свети индикаторът на клавиша Num lock. Ако индикаторът за клавиша Num lock свети, натиснете клавиша Num Lk, за да го изключите, преди да въведете тези знаци.