Views
7 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > Práce v síti (sítě LAN/bezdrátové sítě WLAN) n134 N Jak se lze vyhnout přerušením v přenosu dat? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Když je počítač připojen k přístupovému bodu, může docházet k přerušením přenosu dat, pokud používáte velké soubory nebo pokud je počítač příliš blízko mikrovlnných zařízení nebo bezdrátových telefonů. Přemístěte počítač blíže k přístupovému bodu. Zkontrolujte, zda přístupový bod není poškozen. Změňte kanál přístupového bodu. Další informace najdete v příručce dodané s přístupovým bodem. Zkontrolujte, zda je v poli Nastavení bezdrátového adaptéru v okně Možnosti napájení vybrána hodnota Maximální výkon. Kterákoli jiná možnost může způsobit selhání komunikace. Chcete-li nastavení změnit, použijte postup Co udělat, když se počítač nedaří připojit k přístupovému bodu bezdrátové sítě WLAN? (str. 131). Co jsou kanály? ❑ ❑ Komunikace v bezdrátových sítích WLAN probíhá v oddělených frekvenčních pásmech, které nazýváme kanály. Kanály přístupových bodů jiných výrobců mohou být nastaveny na jiné kanály než zařízení Sony. Pokud používáte přístupový bod bezdrátové sítě WLAN, přečtěte si informace o spojení uvedené v příručce dodané s přístupovým bodem. Proč se spojení v síti zastaví, když změním šifrovací klíč? Dva počítače s funkcemi bezdrátových sítí WLAN mohou při změně šifrovacího klíče ztratit vzájemné spojení. Můžete vrátit původní hodnotu šifrovacího klíče nebo znovu zadat do obou počítačů stejný klíč.

Řešení potíží > Technologie Bluetooth n135 N Technologie Bluetooth Co udělat, pokud jiná zařízení Bluetooth nevidí můj počítač? ❑ ❑ ❑ ❑ Obě zařízení musí mít zapnutou funkci Bluetooth. Zkontrolujte, zda je zapnut přepínač WIRELESS a zda svítí kontrolka WIRELESS na počítači. Funkci Bluetooth nelze používat v případě, že se počítač nachází v úsporném režimu. Obnovte normální režim počítače a zapněte přepínač WIRELESS. Zařízení může být příliš daleko od počítače. Bezdrátová technologie Bluetooth pracuje nejlépe v případě, kdy jsou zařízení vzdálena do 10 metrů od sebe. Co udělat, pokud není možné nalézt zařízení Bluetooth, se kterým chci komunikovat? ❑ ❑ ❑ Ověřte, zda má zařízení, se kterým chcete komunikovat, zapnutou funkci Bluetooth. Další informace najdete v příručce k zařízení. Pokud je zařízení, se kterým chcete komunikovat, již ve spojení s jiným zařízením Bluetooth, nemusí být nalezeno nebo nemusí být schopno s počítačem navázat spojení. Chcete-li povolit jiným zařízením Bluetooth komunikovat s počítačem, použijte tento postup: 1 Klepněte na tlačítko Start a na možnost Zařízení a tiskárny. 2 Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu zařízení Bluetooth a zvolte možnost Nastavení rozhraní Bluetooth. 3 Klepněte na kartu Možnosti a zaškrtněte políčko Povolit zařízením Bluetooth vyhledání tohoto počítače.