Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Ochranné známky > n160

Ochranné známky > n160 N Textovou známku a loga ExpressCard vlastní společnost PCMCIA a společnost Sony Corporation je používá výhradně na licenčním základě. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou známkami příslušných vlastníků. Logo SD je ochranná známka. Logo SDHC je ochranná známka. CompactFlash ® je ochranná známka společnosti SanDisk Corporation. HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC. „PlaceEngine“ je registrovaná ochranná známka společnosti Koozyt, Inc. Systém „PlaceEngine“ byl vyvinut společností Sony Computer Science Laboratories, Inc. a licenci poskytuje společnost Koozyt, Inc. , „XMB“, a „xross media bar“ jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation a Sony Computer Entertainment Inc. „AVCHD“ je ochranná známka společností Panasonic Corporation a Sony Corporation. Všechny ostatní názvy systémů, výrobků a služeb jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků. Značky a ® nejsou v této příručce uváděny. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Všechny ostatní ochranné známky jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků. S vaším modelem nemusí být dodáván veškerý výše uvedený software. Přehled softwaru, který je k dispozici pro tento model, najdete v elektronické příručce Specifikace.

Upozornění > n161 N Upozornění © 2010 Sony Corporation. Všechna práva vyhrazena. Kopírování, překládání nebo převádění celé této příručky a v ní popsaného softwaru nebo jejich částí na jinou elektronickou formu bez předchozího písemného svolení je zakázáno. Společnost Sony Corporation neposkytuje na tuto příručku, software ani další uvedené informace žádnou záruku a na žádnou z těchto položek výslovně neposkytuje žádné předpokládané záruky nebo záruky vztahující se k obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Společnost Sony Corporation nenese žádnou odpovědnost za nepřímé, následné nebo zvláštní škody, bez ohledu na to, zda se zakládají na trestném činu, smlouvě nebo jinak, které vznikly v souvislosti s touto příručkou, softwarem nebo dalšími uvedenými informacemi nebo jejich použitím. Značky a ® nejsou v této příručce uváděny. Společnost Sony Corporation si vyhrazuje právo na úpravy této příručky nebo obsažených informací bez předchozího upozornění. Používání softwaru popsaného v této příručce se řídí podmínkami samostatné licenční smlouvy s uživatelem. Společnost Sony Corporation není zodpovědná a nebude kompenzovat žádnou ztrátu nahrávek pořízených do počítače, na externí média ani do nahrávacích zařízení ani související ztráty, včetně nemožnosti pořízení nahrávek z důvodů zahrnujících například poruchu počítače, ani ztráty nebo poškození obsahu nahrávky v důsledku selhání počítače nebo oprav počítače. Za žádných okolností nebude společnost Sony Corporation obnovovat ani replikovat nahraný obsah pořízený do počítače, na externí média nebo do nahrávacích zařízení.