Views
7 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Polonais

Znaki towarowe > n160 N

Znaki towarowe > n160 N Znak Bluetooth i logo Bluetooth są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony Corporation korzysta z tych znaków na podstawie licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich podmiotów. Słowo ExpressCard i logo ExpressCard są własnością stowarzyszenia PCMCIA. Firma Sony Corporation korzysta z tych znaków na podstawie licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich podmiotów. Logo SD jest znakiem towarowym. Logo SDHC jest znakiem towarowym. CompactFlash ® jest znakiem towarowym firmy SanDisk Corporation. HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC. „PlaceEngine” jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Koozyt, Inc. Technologia „PlaceEngine” powstała w laboratoriach Sony Computer Science Laboratories, Inc. i jest licencjonowana przez firmę Koozyt, Inc. , „XMB” i „xross media bar” są znakami towarowymi firm Sony Corporation i Sony Computer Entertainment Inc. „AVCHD” jest znakiem towarowym firm Panasonic Corporation i Sony Corporation. Wszystkie inne nazwy systemów, produktów i usług są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów. W podręczniku nie są stosowane znaki ani ®. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie inne znaki towarowe stanowią własność odpowiednich podmiotów. Nie wszystkie z wymienionych powyżej programów są dostarczane z każdym modelem komputera. Więcej informacji na temat oprogramowania dostępnego dla danego modelu komputera można znaleźć w specyfikacjach dostępnych online.

Uwaga > n161 N Uwaga © 2010 Sony Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszego podręcznika oraz opisanego w nim oprogramowania nie można w całości ani w części kopiować, tłumaczyć, czy przekształcać w jakikolwiek format zapisu maszynowego bez uzyskania wcześniejszej zgody na piśmie. Sony Corporation nie udziela żadnych gwarancji na ten podręcznik, oprogramowanie ani na inne zawarte w nich informacje i niniejszym wyraźnie zrzeka się wszelkich dorozumianych gwarancji jakości handlowej lub przydatności do określonego celu w odniesieniu do tego podręcznika, oprogramowania lub innych zawartych w nich informacji. Firma Sony Corporation w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialna za wszelkie szkody przypadkowe, następcze lub szczególne spowodowane użyciem tego podręcznika, oprogramowania lub zawartych w nich informacji, lub też powiązane z nimi, niezależnie od odpowiedzialności deliktowej lub kontraktowej albo innych ustaleń. W podręczniku nie są stosowane znaki ani ®. Sony Corporation zastrzega sobie prawo wprowadzenia dowolnych zmian w tym podręczniku lub zawartych w nim informacjach w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Opisane tu oprogramowanie podlega warunkom oddzielnej umowy licencyjnej. Firma Sony Corporation nie ponosi odpowiedzialności i nie wypłaci rekompensaty za żadną utratę nagrań zarejestrowanych na komputerze, zewnętrznym nośniku zapisu lub urządzeniach nagrywających ani za żadne pokrewne straty, m.in. gdy nagrania nie zostały zarejestrowane z powodu np. awarii komputera albo gdy zawartość nagrań uległa utracie lub uszkodzeniu w wyniku awarii komputera lub jego naprawy. Firma Sony Corporation w żadnych okolicznościach nie odtworzy, nie odzyska ani nie zduplikuje treści zapisanych na komputerze, zewnętrznym nośniku zapisu lub urządzeniach nagrywających.