Views
7 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Polonais

Znaki towarowe > n140 N

Znaki towarowe > n140 N Logo SD jest znakiem towarowym. Logo SDHC jest znakiem towarowym. Logo SDXC jest znakiem towarowym. Słowo ExpressCard i logo ExpressCard są własnością PCMCIA. Firma Sony Corporation korzysta z tych znaków na podstawie licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich podmiotów. HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC. CompactFlash ® jest znakiem towarowym firmy SanDisk Corporation. „PlaceEngine” jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Koozyt, Inc. Technologia „PlaceEngine” została opracowana przez Sony Computer Science Laboratories, Inc. i jest używana przez firmę Koozyt, Inc. na podstawie licencji. „AVCHD” jest znakiem towarowym firm Panasonic Corporation i Sony Corporation. ENERGY STAR oraz znak ENERGY STAR są znakami zastrzeżonymi w USA. Wszystkie inne nazwy systemów, produktów i usług są znakami towarowymi należącymi do odpowiednich właścicieli. W podręczniku nie są stosowane znaki ani ®. Funkcje urządzenia i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie inne znaki towarowe stanowią własność odpowiednich podmiotów. Z zakupionym modelem komputera mogły zostać dostarczone tylko niektóre z powyższych pakietów oprogramowania.

Uwaga > n141 N Uwaga © 2011 Sony Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszego podręcznika oraz opisanego w nim oprogramowania nie można w całości ani w części kopiować, tłumaczyć, czy przekształcać w jakikolwiek format zapisu maszynowego bez uzyskania wcześniejszej zgody na piśmie. Sony Corporation nie udziela żadnych gwarancji na ten podręcznik, oprogramowanie ani na inne zawarte w nich informacje i niniejszym wyraźnie zrzeka się wszelkich dorozumianych gwarancji jakości handlowej lub przydatności do określonego celu w odniesieniu do tego podręcznika, oprogramowania lub innych zawartych w nich informacji. Firma Sony Corporation w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialna za wszelkie szkody przypadkowe, następcze lub szczególne spowodowane użyciem tego podręcznika, oprogramowania lub zawartych w nich informacji, lub też powiązane z nimi, niezależnie od odpowiedzialności deliktowej lub kontraktowej albo innych ustaleń. W podręczniku nie są stosowane znaki ani ®. Sony Corporation zastrzega sobie prawo wprowadzenia dowolnych zmian w tym podręczniku lub zawartych w nim informacjach w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Opisane tu oprogramowanie podlega warunkom oddzielnej umowy licencyjnej. Firma Sony Corporation nie odpowiada i nie udziela rekompensaty za jakiekolwiek utracone nagrania zarejestrowane na komputerze, na nośnikach zewnętrznych lub urządzeniach rejestrujących, ani za żadne straty, w tym straty spowodowane niemożnością zarejestrowania nagrań z przyczyn takich jak awaria komputera albo utratą lub uszkodzeniem treści nagrania spowodowaną awarią komputera lub wykonanymi naprawami komputera. Firma Sony Corporation w żadnym wypadku nie przywraca, nie odzyskuje i nie powiela treści zarejestrowanych na komputerze, nośnikach zewnętrznych lub urządzeniach rejestrujących.