Views
7 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Относно

Относно международната програма ENERGY STAR(R) > n138 N Относно международната програма ENERGY STAR(R) Информацията по-долу се отнася само за продукти, квалифицирани по програмата ENERGY STAR. Като партньор на програмата ENERGY STAR, Sony декларира, че този продукт отговаря на стандартите на програмата ENERGY STAR за енергийна ефективност. Програмата ENERGY STAR за офис оборудване е международна програма, която поощрява пестенето на енергия при използването на компютри и офис оборудване. Програмата подкрепя разработването и разпространението на продукти с функции, които ефективно редуцират консумацията на енергия. За детайлна информация относно програмата ENERGY STAR, посетете следните уебсайтове: ❑ http://www.energystar.gov (САЩ) ❑ http://www.eu-energystar.org (Европа) Този компютър е проектиран в съответствие със стандартите на програмата ENERGY STAR и се доставя със следните настройки за пестене на енергия, които се прилагат към компютъра, докато той се захранва от електрическата мрежа: ❑ Осветлението на LCD дисплея се изключва автоматично след максимум 15 минути бездействие. ❑ Компютърът автоматично активира режим на заспиване след максимум 30 минути бездействие. Натиснете който и да е бутон, за да върнете компютъра в нормален режим.

Търговски марки > n139 N Търговски марки SONY и логото SONY са регистрирани търговски марки на Sony Corporation. VAIO, логото VAIO и други наименования на продукти или услуги на Sony са търговски марки или регистрирани търговски марки на Sony Corporation или на някой от филиалите на компанията. i.LINK е наименование, което показва съвместимост с IEEE 1394. Intel, Pentium, Intel SpeedStep и Atom са търговски марки или регистрирани търговски марки на Intel Corporation. Microsoft, Windows, Windows Vista, BitLocker, Aero и логото на Windows са или регистрирани търговски марки, или търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави. Blu-ray Disc , Blu-ray , Blu-ray 3D , логото Blu-ray Disc и логото Blu-ray 3D са търговски марки на Blu-ray Disc Association. Думата BLUETOOTH и емблемите са регистрирани търговски марки, притежавани от Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези марки от Sony Corporation е под лиценз. Останалите търговски марки и търговски имена са на съответните им притежатели. Roxio Easy Media Creator е търговска марка на Sonic Solutions. WinDVD е търговска марка на Corel Inc. PowerDVD е търговска марка на CyberLink.Inc. NVIDIA и 3D Vision са регистрирани търговски марки и/или търговски марки на NVIDIA Corporation в САЩ и други държави. ArcSoft и логото на ArcSoft са регистрирани търговски марки на ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion е търговска марка на ArcSoft, Inc. AMD, логото AMD Arrow, ATI и комбинациите от тях, Radeon, AMD Phenom, AMD Turion, AMD Athlon, AMD Virtualization, AMD-V са търговски марки на Advanced Micro Devices, Inc.