Views
9 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Търговски

Търговски марки > n140 N Емблемата SD е търговска марка. Емблемата SDHC е търговска марка. Емблемата SDXC е търговска марка. Думата ExpressCard и емблемите се притежават от PCMCIA и всяко използване на тези марки от Sony Corporation е под лиценз. Останалите търговски марки и търговски имена са на съответните им притежатели. HDMI, логото на HDMI и High-Definition Multimedia Interface са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC. CompactFlash ® е търговска марка на SanDisk Corporation. “PlaceEngine” е търговска марка на Koozyt, Inc. “PlaceEngine” е разработена от Sony Computer Science Laboratories, Inc. и е лицензирана от Koozyt, Inc. “AVCHD” е търговска марка на Panasonic Corporation и Sony Corporation. ENERGY STAR и маркировката ENERGY STAR са регистрирани в САЩ марки. Всички останали имена на системи, продукти и услуги са търговски марки на съответните им притежатели. В ръководството не са обозначени символите или ®. Функциите и спецификациите подлежат на промени без предизвестие. Всички останали търговски марки са търговски марки на съответните им притежатели. Не целия софтуер описан по-горе може да бъде доставен с вашия водел.

Забележка > n141 N Забележка © 2011 Sony Corporation. Всички права запазени. Това ръководство и описаният в него софтуер не може да се възпроизвеждат, превеждат или намаляват до каквато и да било форма за четене от машина нито изцяло, нито отчасти, без предварително писмено съгласие. Sony Corporation не дава гаранции по отношение на това ръководство, софтуера или друга информация, съдържаща се в тук, и с настоящото категорично се отказва от отговорност за всякакви подразбиращи се гаранции, продаваемост или годност за определена цел относно това ръководство, софтуера или друга, съдържаща се в ръководството информация. При никакви обстоятелства Sony Corporation няма да бъде отговорна за каквито и да било случайни, закономерни или специални щети въз основа на закононарушение или договор, свързани с това ръководство, софтуера или друга информация тук, нито произтичащи по друг начин от тях или от използването им. В ръководството не са обозначени символите или ®. Sony Corporation си запазва правото на промени по това ръководство или съдържащата се в него информация по всяко време без предизвестие. Описаният в ръководството софтуер се регулира от условията на отделно лицензионно споразумение с потребител. Sony Corporation не е отговорна и няма да ви компенсира за загуби на записи, направени на вашия компютър, външни записващи устройства или носители или други свързани с това загуби, включително когато записите не са направени поради причини, включващи повреда във вашия компютър или когато съдържанието на записите е загубено или повредено в резултат на повреда на вашия компютър или ремонт, направен на вашия компютър. Sony Corporation няма да възстанови, покрие или копира съдържанието на записите, направени върху вашия компютър, външни запомнящи носители или записващи устройства при никакви обстоятелства.