Views
7 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Първи стъпки

Първи стъпки > Използване на батерията n 18 N Изваждане на батерията ! Всички незапаметени данни ще се изгубят, ако отстраните батерията, докато компютърът е включен, но не е свързан към адаптера за променлив ток. 1 Изключете компютъра и затворете капака на LCD екрана. 2 Плъзнете превключвателя LOCK на батерията в отключена позиция. 3 Плъзнете и задръжте фиксатора RELEASE, поставете върха на пръста си под пластината на батерията, след това повдигнете батерията по посока на стрелката и я плъзнете навън от компютъра. ! За ваша безопасност е силно препоръчително да използвате оригинални акумулаторни батерии и адаптери за променлив ток на Sony, които отговарят на стандартите за качество, и са доставени от Sony за вашия компютър VAIO. Някои компютри VAIO могат да функционират само с оригинална батерия на Sony.

Първи стъпки > Използване на батерията n 19 N Зареждане на батерията Доставената с компютъра батерия не е напълно заредена при доставката. Зареждане на батерията 1 Поставете батерията. 2 Свържете компютъра към електрически контакт чрез адаптера за променлив ток. Индикаторът за зареждане свети, докато батерията се зарежда. Когато батерията се зареди почти до избраното от вас максимално ниво на заряд, индикаторът за зареждане изгасва. Индикатор за статус на зареждане Свети оранжево Мига заедно със зеления индикатор на захранването Мига заедно с оранжевия индикатор на захранването Примигва бързо с оранжева светлина Значение Батерията се зарежда. Батерията е на изчерпване. (Нормален режим) Батерията е на изчерпване. (Режим на заспиване) Възникнала е грешка с батерията поради изчерпана или незаключена батерия. ! Заредете батерията според указанията в това ръководство за първо зареждане на батерията.