Views
3 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Предпазни

Предпазни мерки > Работа с компютъра n 90 N Работа с компютъра ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Ако изпуснете твърд предмет или течност върху компютъра, изключете го, извадете кабелите и махнете батерията. Може да искате да дадете компютъра на специалист за преглед, преди да работите отново с него. Не изпускайте компютъра и не поставяйте предмети върху него. Не поставяйте компютъра на места, изложени на: ❑ Източници на топлина, като например радиатори или вентилационни тръби ❑ Пряка слънчева светлина ❑ Прекомерен прах ❑ Влага или дъжд ❑ Механични вибрации или разтърсване ❑ Действието на силни магнити или високоговорители, които не са с магнитен екран ❑ Околна температура над 35°C или под 5°C ❑ Висока влажност Не поставяйте електронно оборудване в близост до компютъра. Електромагнитното поле на оборудването може да причини неизправност на компютъра. Компютърът използва високочестотни радио сигнали и може да причини смущения при радио или телевизионно приемане. В този случай преместете компютъра на подходящо разстояние от радиоприемника или телевизора. Не използвайте срязани или повредени кабели за връзка. Ако компютърът е донесен директно от студено на топло място, във вътрешността му може да се кондензира влага. В този случай изчакайте поне един час, преди да го включите. Ако възникнат проблеми, изключете компютъра и се свържете с упълномощен център за сервиз/поддръжка на Sony. За да намерите най-близкият център или агент, вижте Как да научите повече за своя компютър VAIO (стр. 5).

Предпазни мерки > Работа с компютъра n 91 N ❑ ❑ За да избегнете загуба на данни при повреда на компютъра, архивирайте редовно данните си. Не прилагайте натиск върху LCD екрана или неговите ръбове, когато го отваряте или когато вдигате компютъра. LCD екранът е чувствителен към натиск и прилагането на натиск върху него може да повреди екрана или да причини неизправност. За да отворите компютъра, придържайте основата с едната си ръка и внимателно повдигнете панела с LCD екрана с другата си ръка. За да преместите компютъра с отворен екран, дръжте компютъра с двете си ръце. ❑ Използвайте предпазна чанта, специално проектирана за вашия тип компютър.