Views
9 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Operácie s počítačom n106 N Ako sa dá zmenit’ poradie zariadení pri zavádzaní systému? Na zmenu poradia zariadení, z ktorých sa má zaviest’ systém, môžete použit’ jednu z funkcií BIOS. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Zapnite počítač a stláčajte kláves F2, kým nezmizne logo VAIO. Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami BIOS. Ak sa nezobrazí obrazovka, reštartujte počítač a skúste znova. 2 Stlačením klávesu < alebo , zvoľte Boot. 3 Stlačením klávesu M alebo m zvoľte jednotku, ktorej poradie chcete zmenit’. 4 Stlačením klávesu F5 alebo F6 zmeníte poradie zariadenia pri zavádzaní systému. 5 Pomocou klávesu < alebo , zvoľte Exit, zvoľte Exit Setup a potom stlačte kláves Enter. Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu Enter. Čo mám robit’, ak nemôžem zaviest’ systém z externého zariadenia pripojeného k počítaču? Na zavedenie systému z externého zariadenia, napríklad z disketovej mechaniky USB alebo optickej jednotky USB, musíte zmenit’ zavádzacie zariadenie. Ak chcete zmenit’ zavádzacie zariadenie, zapnite svoj počítač a stláčajte kláves F11, kým nezmizne logo VAIO. ! Pred použitím externého zariadenia ho vždy vopred pripojte k napájaciemu zdroju.

Odstraňovanie porúch > Aktualizácia systému/Bezpečnost’ n107 N Aktualizácia systému/Bezpečnost’ Ako nájdem dôležité aktualizácie pre svoj počítač? Posledné aktualizácie pre svoj počítač môžete nájst’ softvérovými aplikáciami: Windows Update a VAIO Update. Ďalšie informácie nájdete v časti Aktualizácia vášho počítača (strana 26). Ako môžem naplánovat’ inštalovanie aktualizácií Windows do svojho počítača? Na vašom počítači je predinštalovaný operačný systém Microsoft Windows. Najlepší spôsob, ako chránit’ váš počítač proti bezpečnostným hrozbám, napríklad vírusom, je pravidelne st’ahovat’ a inštalovat’ najnovšie aktualizácie Windows. Dôležité aktualizácie Windows sa dajú získat’ nasledovne: ! Na to, aby sa dali stiahnut’ aktualizácie, počítač musí byt’ pripojený k Internetu. 1 Kliknite na Štart a Ovládací panel. 2 Kliknite na Systém a zabezpečenie. 3 Kliknite na Centrum akcií. 4 Podľa pokynov na obrazovke nastavte automatické alebo plánované aktualizácie.