Views
3 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Klávesnica n132 N Klávesnica Čo mám robit’, ak je konfigurácia klávesnice nesprávna? Jazykové rozloženie klávesnice vášho počítača je vyznačené na baliacej škatuli. Ak po dokončení nastavenia systému Windows zvolíte inú regionálnu klávesnicu, konfigurácia klávesov nebude súhlasit’. Na zmenu konfigurácie klávesnice postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Kliknite na Štart a Ovládací panel. 2 Kliknite na Hodiny, jazyk a oblast’ a potom Zmenit’ klávesnicu alebo iné metódy vstupu v Miestne a jazykové nastavenie. 3 Kliknite na Zmenit’ klávesnice na záložke Klávesnice a jazyky. 4 Nastavenia zmeňte podľa potreby. Čo mám robit’, ak nemôžem na klávesnici zadat’ určité znaky? Ak nemôžete zadat’ U, I, O, P, J, K, L, M atď., je možné, že je aktívny kláves Num Lk. Skontrolujte, či je zhasnuté kontrolné svetlo Num lock. Ak kontrolné svetlo Num lock svieti, pred zadaním týchto znakov stlačte kláves Num Lk.

Odstraňovanie porúch > Diskety n133 N Diskety Prečo na paneli úloh nie je zobrazená ikona Bezpečne odstránit’ hardvér a vysunút’ médiá, keď je jednotka pripojená? Váš počítač disketovú jednotku nerozpoznal. Najprv skontrolujte, či je kábel USB správne zapojený do zásuvky USB. Ak bolo potrebné pripojenie opravit’, chvíľu počkajte, kým počítač jednotku rozpozná. Ak sa ikona stále nezobrazí, postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Zatvorte všetky programy, ktoré na disketovú mechaniku pristupujú. 2 Počkajte, kým kontrolné svetlo na disketovej jednotke nezhasne. 3 Stlačte tlačidlo na vysunutie diskety, disketu vyberte a disketovú mechaniku USB odpojte od vášho počítača. 4 Disketovú mechaniku opät’ pripojte zasunutím konektoru USB do zásuvky USB. 5 Počítač reštartujte kliknutím na Štart, šípku vedľa tlačidla Vypnút’ a Reštartovat’. Čo mám robit’, ak nemôžem zapisovat’ dáta na disketu? ❑ ❑ Skontrolujte, či je disketa správne vložená do disketovej mechaniky. Ak je disketa správne vložená a stále nie ste schopný na ňu zapisovat’ dáta, disketa môže byt’ plná alebo chránená proti zápisu. Môžete buď použit’ disketu, ktorá nie je chránená proti zápisu, alebo vypnút’ funkciu ochrany proti zápisu.