Views
9 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > „Memory Stick“ n136 N „Memory Stick“ Čo mám robit’, ak v iných zariadeniach nemôžem použit’ médium „Memory Stick“, ktoré bolo naformátované na počítači VAIO? Je možné, že médium „Memory Stick“ treba opät’ naformátovat’. Formátovanie média „Memory Stick“ vymaže všetky dáta včítane hudby, ktoré naň predtým boli uložené. Pred opätovným naformátovaním „Memory Stick“ vykonajte zálohu dôležitých dát a skontrolujte, či médium „Memory Stick“ neobsahuje súbory, ktoré si chcete ponechat’. 1 Dáta na médiu „Memory Stick“ skopírujte do vstavaného úložného zariadenia, aby ste si uložili vaše dáta alebo snímky. 2 „Memory Stick“ naformátujte postupom v časti Formátovanie „Memory Stick“ (strana 38). Môžem kopírovat’ snímky z digitálneho fotoaparátu použitím „Memory Stick“? Áno, môžete si aj pozerat’ videoklipy, ktoré ste nahrali pomocou digitálneho fotoaparátu kompatibilného s médiami „Memory Stick“. Prečo nemôžem zapisovat’ dáta na médium „Memory Stick“? Niektoré verzie médií „Memory Stick“ sú vybavené ochranou proti zápisu na ochranu dát proti náhodnému vymazaniu alebo prepísaniu. Skontrolujte, či spínač ochrany proti zápisu je vypnutý.

Odstraňovanie porúch > Periférne zariadenia n137 N Periférne zariadenia Čo mám robit’, ak nemôžem pripojit’ zariadenie USB? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Skontrolujte, či je zariadenie USB zapnuté a používa vlastný zdroj napájania (ak sa to naň vzt’ahuje). Napríklad, ak používate digitálny fotoaparát, skontrolujte, či je batéria nabitá. Ak používate tlačiareň, skontrolujte, či je napájací kábel správne zapojený do napájacej zásuvky. Skúste použit’ inú zásuvku USB na vašom počítači. Softvér ovládača sa mohol nainštalovat’ na špecifickú zásuvku, ktorú ste použili pri prvom pripojení zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším zariadením USB. Môže byt’ potrebné pred pripojením zariadenia nainštalovat’ softvér. K zásuvke skúste pripojit’ jednoduché zariadenie s nízkou spotrebou ako napr. myš, aby ste vyskúšali, či vôbec funguje. Rozbočovače USB môžu spôsobit’, že zariadenie nebude fungovat’, z dôvodu nespôsobilosti distribuovat’ napájanie. Odporúčame zariadenie priamo pripojit’ k vášmu počítaču bez rozbočovača.