Views
2 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Začíname >

Začíname > Používanie batérie n 18 N Vybratie batérie ! Ak je váš počítač zapnutý, nie je pripojený k napájaciemu adaptéru a vyberiete batériu, stratíte všetky neuložené dáta. 1 Počítač vypnite a zatvorte veko s obrazovkou LCD. 2 Posuňte poistku batérie LOCK do odomknutej polohy. 3 Posuňte a pridržte poistku batérie RELEASE, špičku prsta zasuňte pod výbežok na batérii, batériu nadvihnite v smere šípky a potom ju vytiahnite z počítača. ! Kvôli vlastnej bezpečnosti sa dôrazne odporúča, aby ste používali iba originálne nabíjateľné batérie Sony a napájací adaptér, ktoré dodala spoločnost’ Sony k vášmu počítaču VAIO a spĺňajú štandardy zabezpečovania kvality. Niektoré počítače VAIO môžu pracovat’ len s originálnou batériou Sony.

Začíname > Používanie batérie n 19 N Nabíjanie batérie Batéria dodaná s počítačom nie je v momente dodávky úplne nabitá. Ako nabíjat’ batériu 1 Batériu nainštalujte. 2 Počítač pripojte k zdroju napájania pomocou napájacieho adaptéru. Počas nabíjania batérie bude svietit’ kontrolné svetlo nabíjania. Keď batéria dosiahne úroveň nabitia blízko maximálnej úrovne nabitia, ktorú ste zvolili, indikátor nabíjania zhasne. Stav indikátora nabíjania Svieti oranžovou farbou Bliká spolu so zeleným kontrolným svetlom napájania Bliká spolu s oranžovým kontrolným svetlom napájania Rýchlo bliká oranžovou farbou Význam Batéria sa nabíja. Batéria sa blíži úplnému vybitiu. (Štandardný režim) Batéria sa blíži úplnému vybitiu. (Režim spánku) Došlo ku chybe batérie z dôvodu zlyhania alebo odistenia batérie. ! Batériu nabite, ako je popísané v tejto príručke od prvého nabitia batérie.