Views
8 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie dotykového panelu n 32 N Používanie dotykového panelu Pomocou dotykového panelu môžete ukazovat’, zvolit’, presúvat’ a posúvat’ sa po objektoch na obrazovke. Činnost’ Ukázanie Popis Posúvajte váš prst po dotykovom paneli (1) tak, aby ste ukazovateľ (2) umiestnili na položku alebo objekt. Kliknutie Jeden krát stlačte ľavé tlačidlo (3). Dvojité kliknutie Kliknutie pravým tlačidlom Potiahnutie Posúvanie Stlačte ľavé tlačidlo dvakrát po sebe. Jeden krát stlačte pravé tlačidlo (4). U mnohých aplikácií sa týmto úkonom zobrazí krátka ponuka programu (ak je k dispozícii). Posúvajte váš prst po dotykovom paneli, pričom zároveň držte stlačené ľavé tlačidlo. Na posúvanie vo vertikálnom smere posúvajte váš prst po dotykovom paneli pozdĺž ľavého okraja dotykového panelu. Na posúvanie v horizontálnom smere posúvajte váš prst po dotykovom paneli pozdĺž spodného okraja dotykového panelu (funkcia posúvania je k dispozícii iba v aplikáciách, ktoré podporujú funkciu posúvania pomocou dotykového panelu). ✍ Keď je k vášmu počítaču pripojená myš, dotykový panel môžete vypnút’/zapnút’. Aby ste zmenili nastavenia dotykového panela, použite VAIO Control Center. ! Pred vypnutím dotykového panelu určite pripojte myš. Ak dotykový panel vypnete bez pripojenia myši, na operácie ukazovania budete môct’ používat’ iba klávesnicu.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie tlačidla so špeciálnou funkciou n 33 N Používanie tlačidla so špeciálnou funkciou Váš počítač je vybavený špeciálnym tlačidlom na pomoc s používaním určitých funkcií počítača. Tlačidlo so špeciálnou funkciou Funkcie Tlačidlo ASSIST Keď je váš počítač zapnutý, spustí aplikáciu VAIO Care. Keď je počítač vypnutý, stlačenie tlačidla ASSIST spustí nástroj Záchrana VAIO Care (VAIO Care Rescue). Aplikáciu Záchrana VAIO Care (VAIO Care Rescue) môžete použit’ na obnovenie počítača v prípade núdze, napríklad ak nie je možné naštartovat’ systém Windows. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie aplikácie VAIO Care (strana 28). ! Nestláčajte tlačidlo ASSIST, kým je počítač v režime dlhodobého spánku.