Views
8 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie „Memory Stick“ n 36 N Vsunutie a vybratie „Memory Stick“ Ako vložit’ „Memory Stick“ 1 Nájdite zásuvku pre „Memory Stick Duo“. 2 „Memory Stick“ držte tak, aby šípka smerovala k zásuvke. 3 „Memory Stick“ opatrne zasuňte do zásuvky, kým nezacvakne na svojom mieste. Nosič netlačte do zásuvky násilím. ✍ Ak „Memory Stick“ nejde do zásuvky ľahko, s citom ho vytiahnite a skontrolujte, či ho zasúvate v správnom smere. Keď vložíte médium „Memory Stick“ do zásuvky po prvý krát, môže sa zobrazit’ výzva na inštalovanie ovládača. V takomto prípade nainštalujte ovládač podľa pokynov na obrazovke. Systém automaticky rozpozná „Memory Stick“ a obsah na médiu „Memory Stick“ sa zobrazí. Ak sa na pracovnej ploche nič nezobrazí, kliknite na Štart, Počítač a dvakrát kliknite na ikonu „Memory Stick“. Ikona „Memory Stick“ sa zobrazí v okne Počítač po vsunutí „Memory Stick“ do zásuvky. ! Pred použitím média „Memory Stick Micro“ („M2“) ho nezabudnite vložit’ do adaptéra „M2“ Duo. Ak médium zasuniete priamo do zásuvky „Memory Stick Duo“ bez adaptéra, môže sa stat’, že sa nebude dat’ vytiahnut’.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie „Memory Stick“ n 37 N Ako vybrat’ „Memory Stick“ ! Keď kontrolné svetlo prístupu k médiu svieti, médium „Memory Stick“ nevyt’ahujte. Ak to spravíte, môžete stratit’ dáta. Veľké objemy dát môžu vyžadovat’ dlhší čas na nahranie do pamäte, takže pred vytiahnutím média „Memory Stick“ skontrolujte, či nesvieti kontrolné svetlo. 1 Nájdite zásuvku pre „Memory Stick Duo“. 2 Skontrolujte, či indikátor prístupu k médiu nesvieti. 3 Médium „Memory Stick“ zatlačte do počítača a uvoľnite. „Memory Stick“ sa vysunie. 4 Vytiahnite „Memory Stick“ zo zásuvky. ! Dávajte pozor, aby ste „Memory Stick“ vždy vyt’ahovali s citom, v opačnom prípade môže nečakane vyskočit’.