Views
7 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie „Memory Stick“ n 38 N Formátovanie „Memory Stick“ Formátovanie „Memory Stick“ Médium „Memory Stick“ je už vopred naformátované a je pripravené na použitie. Ak chcete médium opätovne naformátovat’ na vašom počítači, postupujte podľa týchto pokynov. ! Pri formátovaní média určite použite zariadenie, ktoré je skonštruované na formátovanie médií a podporuje médiá „Memory Stick“. Naformátovanie média „Memory Stick“ vymaže všetky jeho uložené údaje. Pred naformátovaním média skontrolujte, či neobsahuje vaše cenné dáta. V priebehu formátovania médium „Memory Stick“ nevyt’ahujte zo zásuvky. Mohlo by to spôsobit’ poruchu funkcie. 1 Nájdite zásuvku pre „Memory Stick Duo“. 2 „Memory Stick“ opatrne zasuňte do zásuvky, kým nezacvakne na svojom mieste. 3 Kliknite na Štart a Počítač. 4 Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu „Memory Stick“ a zvoľte Formátovat’. 5 Kliknite na Obnovit’ predvolené hodnoty zariadenia. ! Veľkost’ alokačnej jednotky a súborový systém sa dajú zmenit’. Nevoľte NTFS z rozbaľovacieho menu Systém súborov, keďže toto by mohlo spôsobit’ poruchu funkcie. ✍ Proces formátovania prebehne rýchlejšie, ak v Možnosti formátovania zvolíte Rýchle formátovanie.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie „Memory Stick“ n 39 N 6 Kliknite na Spustit’. 7 Postupujte podľa pokynov na obrazovke. ! Naformátovanie média „Memory Stick“ môže trvat’ aj dlhšie, v závislosti od typu média.