Views
8 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie Internetu n 46 N Používanie Internetu Pred použitím Internetu musíte uzavriet’ zmluvu s poskytovateľom služieb Internetu (ISP) a nastavit’ zariadenia potrebné na pripojenie počítača k Internetu. Váš ISP môže poskytovat’ nasledujúce služby pripojenia k Internetu: ❑ Optika do domu (FTTH) ❑ Digitálna účastnícka linka (DSL) ❑ Káblový modem ❑ Satelit ❑ Vytáčané pripojenie Podrobné informácie o zariadeniach potrebných na pripojenie k Internetu a o tom, ako počítač pripojit’ k Internetu, žiadajte od vášho ISP. ✍ Na pripojenie počítača k Internetu pomocou bezdrôtovej LAN musíte bezdrôtovú LAN najprv nastavit’. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie bezdrôtovej siete LAN (strana 48). ! Pri pripojení počítača k Internetu v každom prípade prijmite príslušné bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie počítača proti útokom prostredníctvom siete. V závislosti od zmluvy o poskytovaní služieb s vaším ISP môžete potrebovat’ zapojit’ externý modem, napríklad USB telefónny modem, DSL modem alebo káblový modem na zapojenie počítača na Internetu. Podrobné pokyny, ako nastavit’ pripojenie a modem nakonfigurovat’, nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším modemom.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie siete (LAN) n 47 N Používanie siete (LAN) Počítač sa dá pripojit’ k sieti typu 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T pomocou LAN siet’ového kábla. Jeden koniec siet’ového kábla LAN (nie je súčast’ou dodávky) zapojte do port LAN počítača a druhý koniec do svojej siete. Podrobnosti o nastavení a prístupových zariadeniach LAN si vyžiadajte u správcu siete. ✍ Počítač môžete zapojit’ do ľubovoľnej siete bez zmeny pôvodných nastavení. ! Do port LAN nepripájajte telefónny kábel. Ak sa port LAN pripojí k nižšie uvedeným telefónnym linkám, vysoký elektrický prúd prechádzajúci zásuvkou môže spôsobit’ poškodenie, prehriatie alebo požiar. - Domáci telefón (hlasitý interkom) alebo podniková telefónna linka (viaclinkový firemný telefón) - Verejná telefónna siet’ - Pobočková ústredňa (PBX)