Views
8 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie bezdrôtovej siete LAN n 52 N Zastavenie komunikácie v bezdrôtovej sieti LAN Ako zastavit’ komunikácie v bezdrôtovej sieti LAN Kliknite na prepínač vedľa Wireless LAN, aby ste prepli na Off v okne VAIO Smart Network. ! Vypnutie funkcie bezdrôtovej LAN počas prístupu ku vzdialeným dokumentom, súborom alebo zdrojom môže viest’ k strate dát.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie funkcie BLUETOOTH n 53 N Používanie funkcie BLUETOOTH Počítač môže nadviazat’ bezdrôtovú komunikáciu s inými zariadeniami BLUETOOTH ® , napríklad s druhým počítačom alebo mobilným telefónom. Dáta sa dajú prenášat’ medzi týmito zariadeniami bez káblov do vzdialenosti 10 metrov v otvorenom priestore. Bezpečnost’ BLUETOOTH Bezdrôtová technológia BLUETOOTH má funkciu autentifikácie, ktorá vám umožňuje určit’, s kým budete komunikovat’. Vďaka funkcii autentifikácie sa môžete vyhnút’ tomu, aby akékoľvek anonymné zariadenie BLUETOOTH získalo prístup k vášmu počítaču. Keď dve zariadenia BLUETOOTH komunikujú prvý krát, pre obe zariadenia by sa malo určit’ spoločné heslo (heslo potrebné na komunikáciu), aby sa zariadenia mohli registrovat’. Po registrácii zariadenia nie je potrebné heslo opät’ zadávat’. ✍ Heslo môže byt’ každý krát iné, ale musí byt’ to isté na oboch stranách. V prípade niektorých zariadení, napríklad myši, sa nedá zadat’ žiadne heslo.