Views
7 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Preventívne opatrenia >

Preventívne opatrenia > n 86 N Preventívne opatrenia V tejto kapitole sú popísané bezpečnostné smernice a preventívne opatrenia, ktoré vám majú pomôct’ chránit’ váš počítač VAIO pred možným poškodením. Niektoré vlastnosti a voliteľné funkcie uvedené v tejto časti nemusia byt’ k dispozícii pre váš počítač. ❑ Bezpečnostné opatrenia (strana 87) ❑ Informácie o starostlivosti a údržbe (strana 89) ❑ Zaobchádzanie s vaším počítačom (strana 90) ❑ Zaobchádzanie s obrazovkou LCD (strana 92) ❑ Používanie napájacieho zdroja (strana 93) ❑ Zaobchádzanie s vstavanou kamerou (strana 94) ❑ Zaobchádzanie s diskami (strana 95) ❑ Používanie batérie (strana 96) ❑ Zaobchádzanie s „Memory Stick“ (strana 97) ❑ Zaobchádzanie s vstavaným pamät’ovým zariadením (strana 98)

Preventívne opatrenia > Bezpečnostné opatrenia n 87 N Bezpečnostné opatrenia Počítač ❑ ❑ ❑ ❑ Počítač používajte na pevnom stabilnom povrchu. Odporúča sa, aby ste nepoužívali počítač priamo vo vašom lone. Teplota spodnej strany počítača môže počas bežnej prevádzky narást’ a časom spôsobit’ nepohodlie alebo popáleniny. Používajte iba uvedené periférne zariadenia a prepojovacie káble. Drobné predmety ako médiá „Memory Stick“ a adaptéry na médiá „Memory Stick“ odkladajte mimo dosahu detí. Je tu nebezpečenstvo prehltnutia. Napájací zdroj ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Napájací adaptér neumiestňujte tak, aby sa dotýkal vašej pokožky. Ak je vám nepríjemné, že sa napájací adaptér zahrieva, odsuňte ho ďalej od svojho tela. Na prívodný elektrický kábel neklaďte žiadne t’ažké predmety, pretože by to mohlo spôsobit’ požiar. Pri vyt’ahovaní napájacieho kábla držte zástrčku. Nikdy net’ahajte za samotný kábel. Ak počítač zamýšľate nepoužit’ dlhšiu dobu, odpojte ho od napájacej zásuvky. Keď sa napájací adaptér nepoužíva, odpojte ho od napájacej zásuvky. Zabezpečte, aby bola napájacia zásuvka dobre prístupná.