Views
9 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Preventívne opatrenia >

Preventívne opatrenia > Zaobchádzanie s vaším počítačom n 90 N Zaobchádzanie s vaším počítačom ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Ak na váš počítač spadne tvrdý predmet alebo sa naň vyleje akákoľvek tekutina, počítač vypnite, odpojte od napájacej zásuvky a vyberte batériu. Pred ďalším používaním počítača môže byt’ potrebná kontrola kvalifikovaným personálom. Počítač nenechajte spadnút’ ani naň neukladajte žiadne predmety. Počítač neukladajte na miesto, ktoré je vystavené: ❑ tepelným zdrojom ako radiátory alebo vzduchové potrubia ❑ priamemu slnečnému žiareniu ❑ nadmernej prašnosti ❑ vlhkosti alebo dažďu ❑ mechanickým vibráciám alebo otrasom ❑ silným magnetom alebo reproduktorom, ktoré nie sú magneticky tienené ❑ okolitej teplote vyššej ako 35 °C alebo nižšej ako 5 °C ❑ vysokej vlhkosti Do blízkosti vášho počítača neklaďte žiadne elektronické zariadenia. Elektromagnetické pole zariadenia môže spôsobit’ poruchu funkcie počítača. Váš počítač používa vysokofrekvenčné rádiové signály, ktoré môžu spôsobit’ rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu. Ak sa to stane, počítač premiestnite do vhodnej vzdialenosti od rádia alebo TV. Nepoužívajte narezané alebo poškodené prepojovacie káble. Ak sa počítač prenesie priamo z chladného miesta na teplé miesto, môže dôjst’ ku kondenzácii vlhkosti v jeho vnútri. V takom prípade pred zapnutím počítača počkajte aspoň jednu hodinu. Ak sa vyskytnú nejaké problémy, počítač odpojte od napájania a obrát’te sa na autorizovaný servis alebo stredisko podpory Sony. Najbližšie stredisko alebo agent, pozri Vyhľadajte viac o vašom počítači VAIO (strana 5).

Preventívne opatrenia > Zaobchádzanie s vaším počítačom n 91 N ❑ ❑ Vaše dáta pravidelne zálohujte, aby ste sa vyhli ich strate v prípade poškodenia počítača. Na obrazovku LCD ani na jej hrany pri jej otváraní netlačte, ani nedvíhajte počítač uchopením za obrazovku LCD. Obrazovka LCD môže byt’ citlivá na tlak a prídavné namáhanie, tlak môže spôsobit’ jej poškodenie alebo poruchy činnosti. Pri otváraní počítača držte základňu jednou rukou a pozorne nadvihnite obrazovku LCD druhou rukou. Pre prenášaní počítača s otvoreným vekom dávajte pozor, aby ste ho držali oboma rukami. ❑ Pri prenášaní počítača používajte špeciálne navrhnuté puzdro.