Views
9 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Preventívne opatrenia >

Preventívne opatrenia > Zaobchádzanie s vstavaným pamät’ovým zariadením n 98 N Zaobchádzanie s vstavaným pamät’ovým zariadením Zabudované úložné zariadenie (pevný disk alebo pevný úložný disk) má vysokú záznamovú kapacitu a číta a zapisuje dáta v krátkom čase. Napriek tomu sa nesprávnym používaním môže poškodit’. Ak sa zabudované úložné zariadenie poškodí, dáta sa nedajú obnovit’. Aby ste predišli strate údajov, mali by ste s vaším počítačom zaobchádzat’ opatrne. Ako predchádzat’ poškodeniu vstavaného úložného zariadenia ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Počítač nevystavujte náhlym pohybom. Počítač chráňte pred magnetmi. Počítač neukladajte na miesto, ktoré podlieha mechanickým vibráciám alebo na nestabilné miesto. Počítač čítania dát z úložného zariadenia alebo zápisu dát naň počítač nevypínajte ani nereštartujte. Počítač nepoužívajte na mieste vystavenom extrémnym zmenám teploty. Nevyberajte úložné zariadenie z počítača.

Odstraňovanie porúch > n 99 N Odstraňovanie porúch Táto kapitola popisuje, ako riešit’ bežné problémy, na ktoré môžete narazit’ pri používaní svojho počítača VAIO. Mnohé problémy majú jednoduché riešenie. Ak tieto odporúčania nepomôžu vyriešit’ váš problém, použite aplikáciu VAIO Care. Pokyny na spustenie softvéru nájdete v časti Používanie aplikácie VAIO Care (strana 28). Ak sa problém napriek tomu nepodarí vyriešit’ a potrebujete pomoc, navštívte webové stránky podpory uvedené v časti Vyhľadajte viac o vašom počítači VAIO (strana 5). Niektoré vlastnosti a voliteľné funkcie uvedené v tejto časti nemusia byt’ k dispozícii pre váš počítač. ❑ Operácie s počítačom (strana 101) ❑ Aktualizácia systému/Bezpečnost’ (strana 107) ❑ Obnovenie/Médium pre obnovenie systému (strana 108) ❑ Rozdelenie na oblasti (strana 110) ❑ Batéria (strana 111) ❑ Vstavaná kamera (strana 113) ❑ Siet’ (LAN/Bezdrôtová siet’ LAN) (strana 115) ❑ Technológia BLUETOOTH (strana 119) ❑ Optické disky (strana 122) ❑ Displej (strana 123) ❑ Tlač (strana 127) ❑ Mikrofón (strana 128) ❑ Reproduktory (strana 129)