Views
9 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Ochranné známky > n140

Ochranné známky > n140 N Logo SD je ochrannou známkou. Logo SDHC je ochrannou známkou. Logo SDXC je ochrannou známkou. Textovou známku a loga ExpressCard vlastní společnost PCMCIA a společnost Sony Corporation je používá výhradně na licenčním základě. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy patří příslušným vlastníkům. HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC. CompactFlash ® je ochranná známka společnosti SanDisk Corporation. „PlaceEngine“ je registrovaná ochranná známka společnosti Koozyt, Inc. „PlaceEngine“ byl vyvinut společností Sony Computer Science Laboratories, Inc. a je licencován společnosti Koozyt, Inc. „AVCHD“ je ochranná známka společnosti Panasonic Corporation a Sony Corporation. ENERGY STAR a značka ENERGY STAR je ochranná známka registrovaná v USA. Všechny ostatní názvy systémů, výrobků a služeb jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků. Značky nebo ® nejsou v této příručce uváděny. Vlastnosti a technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Všechny ostatní ochranné známky jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků. Veškerý software uvedený výše nemusí být dodáván k vašemu modelu.

Upozornění > n141 N Upozornění © 2011 Sony Corporation. Všechna práva vyhrazena. Kopírování, překládání nebo převádění celé této příručky a v ní popsaného softwaru nebo jejich částí na jinou elektronickou formu bez předchozího písemného svolení je zakázáno. Společnost Sony Corporation neposkytuje na tuto příručku, software ani další uvedené informace žádnou záruku a na žádnou z těchto položek výslovně neposkytuje žádné předpokládané záruky nebo záruky vztahující se k obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Společnost Sony Corporation nenese žádnou odpovědnost za nepřímé, následné nebo zvláštní škody, bez ohledu na to, zda se zakládají na trestném činu, smlouvě nebo jinak, které vznikly v souvislosti s touto příručkou, softwarem nebo dalšími uvedenými informacemi nebo jejich použitím. Značky nebo ® nejsou v této příručce uváděny. Společnost Sony Corporation si vyhrazuje právo na úpravy této příručky nebo obsažených informací bez předchozího upozornění. Používání softwaru popsaného v této příručce se řídí podmínkami samostatné licenční smlouvy s uživatelem. Společnost Sony Corporation nenese žádnou odpovědnost a nebude poskytovat kompenzaci za žádné ztracené záznamy ve vašem počítači, externím záznamovém médiu nebo záznamovém zařízení, ani za jakékoli související ztráty, včetně záznamů neuskutečněných v důsledku závady počítače, nebo při ztrátě nebo poškození záznamů, k nimž došlo v důsledku závady počítače nebo jeho opravy. Společnost Sony Corporation neobnovuje ani nekopíruje obsah uložený na vašem počítači, externím záznamovém médiu nebo záznamovém zařízení za žádných okolností.