Views
9 months ago

Sony VPCEH3C4E - VPCEH3C4E Documents de garantie Tchèque

Sony VPCEH3C4E - VPCEH3C4E Documents de garantie Tchèque

Upozornění k

Upozornění k laserovým zařízením (řada VPCZ2 a počítače VAIO s bezdrátovou myší VGP-WMS30) Počítače řady VPCZ2 a VGP-WMS30 jsou klasifikovány jako výrobky CLASS 1 LASER PRODUCTS a splňují bezpečnostní normu pro laserová zařízení IEC/EN 60825-1(2007). Pozor – Opravy a údržbu tohoto zařízení smějí provádět pouze autorizovaní technici společnosti Sony. Nesprávné opravy a používání mohou vést k ohrožení bezpečnosti. Pozor – Jiné ovládání nebo nastavování nebo vykonávání postupů než je uvedeno v této příručce může vést k nebezpečnému vystavení záření. U řady VPCZ2 najdete následující upozornění v prostoru pro akumulátor. U řady VGP-WMS30 najdete následující upozornění na spodní straně zařízení. Notebooky a stolní počítače VAIO s adaptéry střídavého napětí ❑ Notebooky VAIO jsou určeny pouze k provozu s pravými akumulátory Sony. Proto používejte pouze pravé akumulátory Sony. Zaručují bezpečnou práci s notebooky VAIO. ❑ Důrazně doporučujeme používat pravé adaptéry střídavého napětí Sony dodávané kpočítačům VAIO. ❑ Tento adaptér střídavého napětí je určen výhradně pro výrobky VAIO. Nepoužívejte ho k jiným účelům. Pokud je napájecí kabel adaptéru střídavého napětí dodaného s počítačem vybaven třívodičovou zástrčkou, ujistěte se, že je elektrická síť řádně uzemněna. ❑ Chcete-li počítač zcela odpojit ze síťové zásuvky, odpojte z ní adaptér střídavého napětí. Zásuvka musí být nainstalována blízko zařízení a musí být snadno přístupná. ❑ Konektory i.LINK, PC Card, konektor monitoru a konektor DVI (pokud jsou nainstalovány) nejsou při použití omezeného zdroje napájeny. ❑ Chcete-li zabránit možnému poškození a riziku vzplanutí počítače během přepravy, nasaďte na správná místa všechny dodané kryty konektorů a patic a zajistěte akumulátor v přihrádce (pokud je vyjímatelný). ❑ Ministerstvo dopravy USA nedávno zveřejnilo nové předpisy pro cesty do a z USA s lithiovými a lithium iontovými akumulátory. Podrobné informace najdete na adrese http://safetravel.dot.gov/whats_new_batteries.html. 8

Pouze pro stolní počítače VAIO ❑ Stolní počítače VAIO jsou určeny pouze pro používání v budovách. ❑ S některými modely je dodáváno několik napájecích kabelů pro jednotlivé země. Použijte napájecí kabel určený pro zásuvky používané ve vaší zemi. ❑ Chcete-li stolní počítač VAIO zcela odpojit od napájení, odpojte napájecí kabel. ❑ Zásuvka musí být nainstalována blízko zařízení a musí být snadno přístupná. ❑ Konektory i.LINK, PC Card, konektor monitoru a konektor DVI (pokud jsou nainstalovány) nejsou při použití omezeného zdroje napájeny. Informace podle předpisů Společnost Sony tímto prohlašuje, že výrobek (ať je s ním dodávána bezdrátová sada či nikoli) vybavený bezdrátovou klávesnicí, myší nebo přijímačem je v souladu s podstatnými požadavky a dalšími odpovídajícími ustanoveními evropské směrnice 1999/5/ES. Kopii prohlášení o shodě (DoC) se směrnicí o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních najdete na následující adrese: http://www.compliance.sony.de/ Tento výrobek splňuje normu EN 55022 třídy B a normu EN 55024 pro používání v následujících oblastech: obytné, komerční a lehký průmysl. Tento výrobek byl testován a splňuje limity uvedené ve směrnici o elektromagnetickém rušení při použití připojovacích kabelů o maximální délce 3 metry. Stolní počítače VAIO s bezdrátovou sadou Podmínky používání V Norsku není používání tohoto rádiového zařízení povoleno v oblasti o poloměru 20 km od centra města Ny-Ålesund na souostroví Špicberky. Opatření při práci a likvidaci ❑ Modely s vyjímatelnými akumulátory ❑ Při nesprávné výměně hrozí nebezpečí výbuchu. Vyměňujte je pouze za akumulátory stejného nebo ekvivalentního typu doporučeného výrobcem. Použité akumulátory likvidujte podle pokynů výrobce. ❑ Při nesprávném používání může akumulátor použitý v tomto zařízení znamenat nebezpečí požáru nebo chemického popálení. ❑ Akumulátory nerozbíjejte, nedemontujte, nezahřívejte nad 60 °C ani nespalujte. ❑ Použité baterie neprodleně a řádně likvidujte. ❑ Udržujte mimo dosah dětí. ❑ Kovové svorky akumulátoru nezkratujte ani je nevystavujte působení tekutin, například vody, kávy nebo džusu. ❑ Nepoužívejte poškozené ani prosakující lithium iontové akumulátory. ❑ V některých oblastech může být likvidace lithium iontových akumulátorů se směsným nebo průmyslovým odpadem zakázána. Používejte vhodný veřejný sběrný systém. 9