Views
8 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Bulgare

Първи стъпки

Първи стъпки > Информация за индикаторите n 16 N Информация за индикаторите Компютърът е оборудван със следните индикатори: Индикатор Захранване 1 Заряд Вградена камера Достъп до медии Дисково устройство Num lock Caps lock Scroll lock WIRELESS Функции Свети в зелено, докато компютърът е в нормален режим, мига бавно в оранжево, докато компютърът е в режим на заспиване, и се изключва, когато компютърът е изключен или е в режим на хибернация. Свети, докато батерията се зарежда. За допълнителна информация вж. Зареждане на батерията (стр. 22). Свети, когато се използва вградената камера. Свети докато обменя данни от карта с памет като “Memory Stick” и SD карта с памет. (Не превключвайте компютъра в режим на заспиване и не го изключвайте, докато този индикатор свети.) Когато индикаторът не свети, картата с памет не се използва. Свети, докато вграденото устройство за съхранение или оптичното дисково устройство обменя данни. Не превключвайте компютъра в режим на заспиване и не го изключвайте, докато този индикатор свети. Натиснете клавиша Num Lk или клавишите Fn + Num Lk, за да активирате цифровата клавиатура. Натиснете клавишите още веднъж, за да я деактивирате. Когато индикаторът не свети, цифровата клавиатура не е активна. Натиснете клавиша Caps Lock, за да въвеждате главни букви. Буквите ще станат малки, ако натиснете клавиша Shift, докато индикаторът свети. Натиснете този клавиш още веднъж, за да изключите индикатора. Когато индикаторът Caps lock се изключи, нормалното въвеждане се възстановява. Натиснете клавишите Fn + Scr Lk, за да смените начина на превъртане на дисплея. Когато индикаторът Scroll lock се изключи, нормалното превъртане се възстановява. Функциите на клавиша Scr Lk са различни според програмата, която използвате, и не работят при всички програми. Свети, когато са разрешени една или повече безжични опции.

Първи стъпки > Свързване на източник на електрозахранване n 17 N Свързване на източник на електрозахранване Можете да използвате променливотоков адаптер или акумулаторна батерия за захранване за компютъра. Използване на адаптер за променлив ток Когато компютърът е включен директно към електрическата мрежа и има поставена батерия, той използва захранване от мрежата. ✍ Използвайте предоставения с компютъра променливотоков адаптер. Използване на адаптер за променлив ток 1 Вкарайте единия край на захранващия кабел (1) в адаптера за променлив ток (3). 2 Вкарайте другия край на захранващия кабел в контакта на мрежата (2). 3 Включете кабела, свързан към адаптера за променлив ток (3), в извода за захранване (4) на компютъра. ! Формата на щекера за захранване е различна според адаптера за променлив ток.