Views
6 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Tchèque

Bezpečnostní zásady >

Bezpečnostní zásady > Manipulace s počítačem n108 N Manipulace s počítačem ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Pokud na počítač spadne pevný předmět nebo do něho vyteče kapalina, vypněte počítač, odpojte jej ze zásuvky a vyjměte akumulátor. Než budete počítač znovu používat, nechejte jej zkontrolovat kvalifikovaným odborníkem. Zabraňte pádu počítače a nepokládejte na něj žádné předměty. Neumísťujte počítač na místa vystavená: ❑ zdroji tepla (radiátory nebo vzduchové kanály), ❑ přímému slunečnímu záření, ❑ nadměrné prašnosti, ❑ vlhkosti nebo dešti, ❑ mechanickým otřesům nebo nárazům, ❑ silným magnetům nebo reproduktorům bez magnetického stínění, ❑ okolní teplotě nad 35 °C nebo pod 5 °C, ❑ vysoké vlhkosti. Do blízkosti počítače neumísťujte jiná elektronická zařízení. Elektromagnetické pole zařízení může způsobit selhání počítače. Počítač využívá vysokofrekvenční rádiové signály a může rušit příjem rozhlasového nebo televizního signálu. V takovém případě přemístěte počítač do dostatečné vzdálenosti od rozhlasového nebo televizního přijímače. Nepoužívejte porušené nebo poškozené propojovací kabely. Při rychlém přemístění počítače z chladného do teplého prostředí může uvnitř počítače dojít ke kondenzování vlhkosti. V takovém případě vyčkejte před spuštěním počítače alespoň jednu hodinu. Dojde-li k potížím, odpojte počítač ze síťové zásuvky a obraťte se na autorizovaný servis Sony. Nejbližší středisko nebo zástupce najdete v části Informace o počítači VAIO (str. 5).

Bezpečnostní zásady > Manipulace s počítačem n109 N ❑ ❑ Abyste při poškození počítače nepřišli o data, pravidelně je zálohujte. Při otevírání displeje netlačte na displej ani jeho okraje. Displej LCD může být citlivý na tlak nebo další namáhání a tlak může poškodit obrazovku nebo její funkci. Při otevírání držte počítač jednou rukou za základnu a druhou rukou opatrně otevřete displej. Při přenášení počítače s otevřeným displejem držte počítač v obou rukou. ❑ Používejte přepravní tašku určenou pro přenášení tohoto počítače.