Views
8 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Prevádzka počítača n124 N Ako sa dá zmeniť poradie zariadení pri zavádzaní systému? Na zmenu poradia zariadení, z ktorých sa má zaviesť systém, môžete použiť jednu z funkcií systému BIOS. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Zapnite počítač a opakovane stláčajte kláves F2, kým nezmizne logo VAIO. Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami systému BIOS. Ak sa obrazovka nezobrazí, reštartujte počítač a skúste to znova. 2 Stlačením klávesu < alebo , vyberte možnosť Boot. 3 Pomocou klávesu M alebo m vyberte v ponuke Boot Priority požadovanú prioritu a stlačte kláves Enter. 4 Pomocou klávesu M alebo m vyberte zariadenie, ktorému chcete priradiť danú prioritu, a stlačte kláves Enter. 5 Pomocou klávesu < alebo , vyberte položky Exit a Exit Setup a potom stlačte kláves Enter. Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu Enter. Čo robiť, ak nemôžem zaviesť systém z disketovej jednotky USB pripojenej k počítaču? Na zavedenie systému z disketovej jednotky USB musíte zmeniť poradie zariadení pri zavádzaní systému. Zapnite počítač a opakovane stláčajte kláves F11, kým nezmizne logo VAIO.

Odstraňovanie porúch > Aktualizácia a zabezpečenie systému n125 N Aktualizácia a zabezpečenie systému Ako možno vyhľadať dôležité aktualizácie pre počítač? Dôležité aktualizácie môžete vyhľadať a potom nainštalovať v počítači pomocou softvérových aplikácií: Windows Update a VAIO Update. Ďalšie informácie nájdete v časti Aktualizácia počítača (str. 29). Ako naplánujem inštaláciu aktualizácií systému Windows v počítači? V počítači je vopred nainštalovaný operačný systém Microsoft Windows. Najlepším spôsobom ochrany počítača proti bezpečnostným hrozbám, napríklad vírusom, je pravidelné preberanie a inštalovanie najnovších aktualizácií systému Windows. Dôležité aktualizácie systému Windows sa dajú získať takto: ! Počítač musí byť pripojený na Internet, aby sa dali preberať aktualizácie. 1 Kliknite na tlačidlo Štart a položku Ovládací panel. 2 Kliknite na položku Systém a zabezpečenie. 3 Kliknite na položku Centrum akcií. 4 Podľa pokynov na obrazovke nastavte automatické alebo plánované aktualizácie.