Views
7 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Optické disky n142 N Čo robiť, ak nemožno prehrávať médiá Blu-ray Disc alebo ak je počítač počas prehrávania médií Blu-ray Disc nestabilný? ❑ ❑ ❑ Skontrolujte, či optická jednotka podporuje médiá Blu-ray Disc. Ak chcete trvalo prehrávať médiá Blu-ray Disc chránené autorskými právami, musíte aktualizovať kľúč AACS. Ak sa zobrazí hlásenie s výzvou na aktualizáciu kľúča AACS, postupujte podľa pokynov v hlásení. ! Počítač musí byť pripojený na Internet, aby sa kľúč AACS mohol aktualizovať. V počítači nemožno prehrávať obsah niektorých médií Blu-ray Disc, prípadne prehrávanie médií Blu-ray Disc môže spôsobiť nestabilitu počítača. Ak chcete obsah bez problémov prehrať, pomocou aplikácie VAIO Update prevezmite a nainštalujte najnovšie aktualizácie softvéru na prehrávanie médií Blu-ray Disc. Informácie týkajúce sa používania aplikácie VAIO Update nájdete v časti Aktualizácia počítača (str. 29). Čo robiť, ak nemožno zapisovať údaje na médium CD? ❑ ❑ Skontrolujte, či ste nespustili nejakú softvérovú aplikáciu alebo nepovolili automatické spúšťanie akejkoľvek aplikácie, dokonca aj šetriča obrazovky. Ak používate disk CD-R/RW s nálepkou, vymeňte ho za iný disk, ktorý nemá nalepenú žiadnu nálepku. Používanie disku s nálepkou môže spôsobiť chybu pri zápise alebo iné škody. Čo robiť, ak nemožno zapisovať údaje na médium DVD? ❑ ❑ Skontrolujte, či používate správne zapisovateľné médium DVD. Skontrolujte, ktoré formáty zapisovateľných DVD sú kompatibilné s vašou optickou jednotkou. Niektoré značky zapisovateľných médií DVD nefungujú.

Odstraňovanie porúch > Optické disky n143 N Prečo nemožno zapisovať údaje na médium Blu-ray Disc? ❑ ❑ Skontrolujte, či optická jednotka podporuje zápis na médiá Blu-ray Disc. Médiá BD-R Disc nie sú prepisovateľné. Na médiá BD-R Disc nemožno pridávať údaje ani ich z nich vymazávať. Čo robiť, ak externá optická jednotka nefunguje správne? Skontrolujte, či je externá optická jednotka pripojená k sieťovému napájaciemu zdroju a zásuvke USB na počítači. Ak externá optická jednotka nie je pripojená, nemusí správne fungovať.