Views
8 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Slovaque

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > Používanie média „Memory Stick“ n 52 N Ako vybrať médium „Memory Stick“ ! Kým svieti indikátor prístupu k médiu, nevyberajte médium „Memory Stick“. Mohli by ste stratiť údaje. Veľké objemy údajov môžu vyžadovať dlhší čas na načítanie, takže pred vybratím média „Memory Stick“ sa presvedčte, že indikátor nesvieti. 1 Nájdite zásuvku „Memory Stick Duo“. 2 Presvedčte sa, že indikátor prístupu k médiu nesvieti. 3 Médium „Memory Stick“ zatlačte smerom do počítača a uvoľnite. Médium „Memory Stick“ sa vysunie. 4 Médium „Memory Stick“ vytiahnite zo zásuvky. ! Médium „Memory Stick“ vyťahujte opatrne. V opačnom prípade môže nečakane vyskočiť.

Používanie počítača VAIO > Používanie média „Memory Stick“ n 53 N Formátovanie média „Memory Stick“ Ako formátovať médium „Memory Stick“ Médium „Memory Stick“ je naformátované použitím predvoleného nastavenia a je pripravené na použitie. Ak chcete médium opätovne naformátovať v počítači, postupujte podľa týchto pokynov. ! Pri formátovaní média použite zariadenie, ktoré je určené na formátovanie médií a podporuje médiá „Memory Stick“. Formátovaním sa z média „Memory Stick“ vymažú všetky uložené údaje. Pred formátovaním média skontrolujte, či neobsahuje cenné dáta. V priebehu formátovania nevyberajte médium „Memory Stick“ zo zásuvky. Mohlo by to spôsobiť poruchu. 1 Nájdite zásuvku „Memory Stick Duo“. 2 Médium „Memory Stick“ opatrne zasuňte do zásuvky, kým nezacvakne na svojom mieste. 3 Kliknite na tlačidlo Štart a položku Počítač. 4 Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu média „Memory Stick“ a vyberte možnosť Formátovať. 5 Kliknite na položku Obnoviť predvolené hodnoty zariadenia. ! Veľkosť alokačnej jednotky a súborový systém sa dajú zmeniť. Nevyberajte položku NTFS z rozbaľovacej ponuky Systém súborov, pretože by mohlo dôjsť k poruche. ✍ Proces formátovania prebehne rýchlejšie, ak v položke Možnosti formátovania zvolíte možnosť Rýchle formátovanie.