Views
9 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Slovaque

Prispôsobenie vášho

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Výber výkonnostných režimov n 88 N Výber výkonnostných režimov Niektoré funkcie a možnosti uvedené v tejto časti nemusia byť v počítači dostupné. V modeloch so systémom Dynamic Hybrid Graphics System (s technológiou AMD Radeon Graphics aj Intel HD Graphics) počítač automaticky prepne na grafickú kartu, ktorá poskytuje optimálny výkon vzhľadom na spustenú softvérovú aplikáciu. Ak chcete pre konkrétne softvérové aplikácie, napríklad pre softvérové aplikácie na prezeranie videí alebo obrázkov, zmeniť výkonnostný režim, môžete ho pre každú softvérovú aplikáciu vybrať manuálne podľa krokov nižšie. ✍ Ak chcete v modeloch so systémom Dynamic Hybrid Graphics System prehrávať médiá Blu-ray Disc, zmeňte výkonnostný režim aplikácie PowerDVD BD na možnosť Power Saving. Ako vybrať výkonnostný režim 1 Pravým tlačidlom myši kliknite na pracovnú plochu a vyberte možnosť Configure Switchable Graphics. Zobrazí sa okno výberu výkonnostného režimu. 2 Kliknutím na tlačidlo vedľa požadovanej softvérovej aplikácie vyberte príslušný výkonnostný režim.

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Nastavenie hesla n 89 N Nastavenie hesla Nastavením hesla môžete počítač chrániť pred neoprávneným prístupom. Používateľ musí heslo zadať po zapnutí počítača alebo po návrate počítača do štandardného režimu z režimu spánku alebo režimu dlhodobého spánku. ! Heslo nezabudnite. Heslo si zapíšte a uložte na bezpečné miesto. Typ hesla Heslo pri zapnutí Popis Pomocou funkcií systému BIOS môžete nastaviť dva typy hesla: - Heslo počítača: umožňuje používateľom s oprávneniami správcu zmeniť všetky nastavenia na konfiguračnej obrazovke systému BIOS, ako aj spustiť počítač. - Heslo používateľa: umožňuje bežným používateľom zmeniť niektoré nastavenia systému BIOS, ako aj spustiť počítač. Na nastavenie hesla používateľa musíte najprv nastaviť heslo počítača. ✍ Výzva na zadanie hesla pri zapnutí sa zobrazí pri spustení počítača po zobrazení loga VAIO. ! Ak zabudnete heslo počítača, heslo sa musí vynulovať. Táto služba je spoplatnená. Ak potrebujete vynulovať heslo, obráťte sa na autorizované servisné stredisko alebo stredisko technickej podpory spoločnosti Sony. Informácie, ako nájsť najbližšie stredisko alebo zástupcu, sú uvedené v časti Ďalšie informácie o počítači VAIO (str. 5). Heslo používateľa môžete vynulovať na obrazovke s nastaveniami systému BIOS, a to zadaním hesla počítača. Heslo systému Windows Umožňuje používateľom prihlásiť sa v počítači a chrániť jednotlivé používateľské kontá pomocou vlastného hesla. ✍ Výzva na zadanie hesla systému Windows sa zobrazí po výbere vášho používateľského konta.