Views
8 months ago

Sony SVS15112C5 - SVS15112C5 Documents de garantie Suédois

Sony SVS15112C5 - SVS15112C5 Documents de garantie Suédois

Laseradvarsel (for

Laseradvarsel (for VAIO-datamaskiner med optisk diskstasjon) Maskinens optiske stasjon er klassifisert som et CLASS 1 LASER PRODUCT, og overholder kravene i EU-standarden for lasersikkerhet (Laser Products Safety Standard) IEC/EN 60825-1. Forsiktig: Reparasjoner og vedlikehold av dette utstyret skal kun utføres av Sony-autoriserte teknikere. Feilaktig bruk og uautoriserte reparasjoner kan medføre sikkerhetsfare. Forsiktig: Bruk av andre kontroller, justeringer eller prosedyrer enn det som er angitt i denne veiledningen, kan utsette deg for farlig stråling. For integrert optisk stasjon Forsiktig: Synlig og usynlig laserstråling i klasse 3B når stasjonen er åpen. Unngå å bli direkte utsatt for strålen. - Maksimal effekt: 390μW ( λ650 nm), 563μW ( λ780 nm), 39μW ( λ405 nm) - Stråledivergens: 0,6 ( λ650 nm), 0,45 ( λ 780 nm), 0,85 ( λ 405 nm) - Pulsvarighet: Kontinuerlig bølge Laseradvarsel (for VAIO-datamaskiner med trådløs lasermus VGP-WMS21 eller BLUETOOTH ® -lasermus VGP-BMS21) VGP-WMS21 og VGP-BMS21 klassifiseres som CLASS 1 LASER PRODUCTS og overholder kravene i EU-standarden for lasersikkerhet (Laser Products Safety Standard) IEC/EN 60825-1(2007). Forsiktig: Reparasjoner og vedlikehold av dette utstyret skal kun utføres av Sonyautoriserte teknikere. Feilaktig bruk og uautoriserte reparasjoner kan medføre sikkerhetsfare. Forsiktig: Bruk av andre kontroller, justeringer eller prosedyrer enn det som er angitt i denne veiledningen, kan utsette deg for farlig stråling. For VGP-WMS21 finner du følgende angivelse på bunnen av utstyret. For VGP-BMS21 finner du følgende angivelse på bunnen av utstyret. 74

Forskriftsinformasjon Sony erklærer herved at dette produktet, enten det inkluderer eller ikke inkluderer et trådløst sett (bestående av trådløst tastatur og/eller trådløs mus og/eller trådløs mottaker), oppfyller de sentrale kravene i og andre relevante bestemmelser i EU-direktivet 1999/5/EC. Du får tilgang til erklæringen om samsvar i forhold til R&TTE-direktivet på følgende nettadresse: http://www.compliance.sony.de/ Dette produktet er testet og funnet i samsvar med begrensningene angitt i EMC-direktivet for bruk av tilkoblingskabler under 3 meter. For modeller med et trådløst sett Betingelser for bruk I Norge er bruk av dette radioutstyret ikke tillatt innenfor et geografisk område på 20 km fra sentrum av Ny-Ålesund, Svalbard. NO Forholdsregler for bruk/avhending s For modeller med uttakbar batteripakke Forsiktig Fare for eksplosjon hvis batteriet byttes ut på feil måte. Batteriet skal bare skiftes med samme eller tilsvarende type, som anbefalt av produsenten. Kvitt deg med brukte batterier i samsvar med produsentens veiledning. Batteripakken i denne enheten kan forårsake fare for brann eller kjemisk brannskade hvis det behandles på feil måte. Batteriet må ikke knuses, demonteres, utsettes for temperaturer over 60 °C (140 °F) eller punkteres. Avhend brukte batterier raskt og på forsvarlig måte. Oppbevar batterier utilgjengelig for barn. Metallpluggene på batteripakken må ikke kortsluttes eller utsettes for væske, som for eksempel vann, kaffe eller juice. Ikke håndter litium-ion-batterier som er skadet eller som lekker. I enkelte områder kan det være forbudt å kaste litium-ion-batterier i husholdningsavfall eller kontoravfall. Bruk offentlig godkjent system for innsamling av batterier. s s For modeller med litiumionbatterier (gjelder bare i Tyskland) Råd for deponering: Kast bare tomme batterier i oppsamlingsbøttene i butikker eller på offentlige avfallsplasser. Batteriet er vanligvis tomt hvis enheten slår seg av eller viser meldingen "Tomt batteri", eller hvis enheten etter lengre tids batteribruk ikke fungerer som den skal. Tape eventuelt over batteripolene for sikkerhets skyld. For modeller med batteri for sikkerhetskopiering av minne Produktet leveres med et internt batteri for sikkerhetskopiering av minne, som ikke skal være nødvendig å skifte ut i produktets driftslevetid. Når batteriet må byttes ut. må du kontakte et service-/støttesenter som er autorisert av Sony. 75