Views
9 months ago

Sony SVE1513O9E - SVE1513O9E Documents de garantie Croate

Sony SVE1513O9E - SVE1513O9E Documents de garantie Croate

Vodič o propisima za

Vodič o propisima za BLUETOOTH (samo za modele koji imaju ugrađene BLUETOOTH funkcije) BLUETOOTH® bežična tehnologija – informacije o propisima Interna BLUETOOTH tehnologija je namenjena za bežičnu komunikaciju sa drugim uređajima koji imaju BLUETOOTH funkciju i ona radi u opsegu frekvencije od 2,4 GHz (2,400 GHz - 2,4835 GHz). Vlasnik objekta ili odgovorni predstavnici organizacije mogu da zabrane korišćenje BLUETOOTH tehnologije u nekim situacijama ili okruženjima, na primer, u avionima, u bolnicama ili u nekom drugom okruženju za koje se utvrdi ili pretpostavlja da bi mogućnost stvaranja smetnji u radu drugih uređaja ili usluga mogla da bude opasna. Ukoliko niste sigurni kakve se smernice primenjuju na upotrebu u određenoj organizaciji ili okruženju, preporučljivo je da pre uključivanja zatražite dozvolu za korišćenje bežične BLUETOOTH tehnologije. Obratite se lekaru ili proizvođaču ličnih medicinskih uređaja (pejsmejkera, slušnih aparata itd.) u vezi sa eventualnim ograničenjima za korišćenje bežične BLUETOOTH tehnologije. 82

Garancija VAŽNO: Pre pružanja usluga za ovaj proizvod i u slučaju da kompanija Sony bude morala da obriše podatke, morate da obezbedite rezervne kopije sadržaja na čvrstom disku, uključujući sve podatke koje ste sačuvali ili softver koji ste instalirali na čvrstom disku. Kompanija Sony nije odgovorna za eventualno oštećenje ili gubitak programa, podataka ili drugih informacija sačuvanih na bilo kom medijumu ili delu bilo koje usluge proizvoda. Poštovani kupče, Zahvaljujemo se što ste kupili proizvod kompanije Sony. Nadamo se da ćete biti zadovoljni njime. Ako vam slučajno bude potrebno servisiranje proizvoda u garantnom roku, obratite se ovlašćenom servisu ili centru za podršku kompanije Sony (http://www.sony-europe.com/support/), prodavcu ili članu naše ovlašćene servisne mreže (ASN) u evropskom ekonomskom prostoru (European Economic Area – EEA) ili u drugim zemljana koje su određene ovom garancijom ili pratećom dokumentacijom. Kako biste izbegli eventualne bespotrebne neugodnosti, preporučujemo da pažljivo pročitate svu dokumentaciju pre nego što zatražite garantni servis. RS Vaša garancija Ova garancija važi za proizvod kompanije Sony ako je tako navedeno u pratećoj dokumentaciji proizvoda, pod uslovom da je on kupljen u okviru garantne oblasti. Ovom garancijom kompanija Sony garantuje da na proizvodu ne postoje neispravnosti u materijalu i izradi na dan prvobitne kupovine i u periodu od najmanje JEDNE GODINE od tog datuma. Tačan period važenja garancije potražite na p. 87 u ovom dokumentu ili na adresi http://www.sony-europe.com/support/. Kompanija Sony koja obezbeđuje ovu garanciju i koja će je ispuniti navedena je u ovoj garanciji ili pratećoj dokumentaciji u okviru zemlje u kojoj tražite garantni servis. Ukoliko se tokom garantnog perioda utvrdi da je proizvod neispravan (na datum prvobitne kupovine) usled neodgovarajućih materijala ili izrade, kompanija Sony ili član ASN mreže u garantnoj oblasti će, bez naknade za rad ili delove, popraviti ili (prema odluci kompanije Sony) zameniti proizvod ili njegove neispravne delove, u skladu sa uslovima i ograničenjima navedenim u nastavku. Kompanija Sony i članovi ASN mreže mogu da zamene neispravne proizvode ili delove novim ili obnovljenim proizvodima ili delovima. Svi zamenjeni proizvodi ili delovi postaju vlasništvo kompanije Sony. Uslovi 1 Garantni servis će se obaviti samo ako se u garantnom periodu uz neispravan proizvod dostave originalna faktura ili račun (na kojima su navedeni datum kupovine, naziv modela i ime prodavca). Kompanija Sony i članovi ASN mreže mogu da odbiju da pruže besplatni garantni servis ako se ovi dokumenti ne dostave ili ako nisu potpuni i čitljivi. Ova garancija nije važeća ako su naziv modela ili serijski broj na proizvodu izmenjeni, izbrisani, uklonjeni ili narušeni do nečitljivosti. 2 Da biste izbegli gubitak/brisanje uklonivih medijuma za čuvanje podataka ili dodatne opreme, morate da ih uklonite pre predavanja proizvoda na garantni servis. 3 Ova garancija ne pokriva troškove transporta i rizike povezane sa transportom proizvoda do i od kompanije Sony ili člana ASN mreže. 83